Development of Game Application on Thai Subject in Topic of Spelling and Reading with Blended Learning Activity to Enhance Reading Skill of Grade 1 Students

Authors

  • Sutida Ngimkhuntod Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok
  • Nattaphon Rampai Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok
  • Watsatree Diteeyont Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok

Keywords:

Game Application, Blended Learning, Spelling and Reading, Enhance Reading Skill, Grade 1 student

Abstract

This research aimed to development of Game Application on Thai language Subject in Spelling and Reading Lesson with blended learning activity to enhance reading skill of grade 1 students. The samples were 30 students that selected from grade 1 at Wat Chonglom School, Yannawa, Bangkok, by using purposive sampling.The research instruments were 1) game applications for Thai subject in spelling, 2) Lesson plan with blended learning activities, 3) achievement test for reading in pretest-posttest, and 4) Students satisfaction survey. The data were analyzed by percentage, analysis, standard deviation, and t-test dependent.The results of this research were as follows: 1) The quality of game application on Thai subject in topic of spelling and reading with blended learning activity, has the highest level, ( = 4.70) and the effi ciency at 94.08/93.67 above the standardized criterion, 2) Achievement after using game applications for Thai subject in spelling with blended learning activities was signifi cantly higher than before using game applications for Thai subject in spelling with blended learning activities at the 0.01 level, and 3) The result of satisfaction is in high value, ( = 4.50)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง 2560). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)

กิตติ เสือแพร, มีชัย โลหะการ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, หน้า 1-13

กามีละห์ นารง, กามีละห์ นารง, นาดีบะห์ อีซอ, อริสรา กองศรี และจริยา เกิดไกรแก้ว. (2559). การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันร้านอาหารมุสลิมในจังหวัดตรัง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, หน้า 26-35

จักรชัย โสอินทร์. (2555). คู่มือพัฒนาแอปพลิเคชัน Android อย่างมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ Inforpress

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 7-20

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. (2557). อีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้งติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร และยุรวัฒน์ คล้ายมงคล. (2561). สภาพและแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านสะกดคำและเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, หน้า 82-95

เทศมาลัย พิมพ์พงษ์ และพจมาน ชำนาญกิจ. (2555). การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 4, ฉบับที่ 11, หน้า 23-32

ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ. (2559). การทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสื่อการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน”. 17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 31-37

ปฐมพงษ์ ฤกษ์สมุทร, ณัฏฐปคัลย์ สลับแสง และปณัญภพ เชื่อมสุข. (2560). การพัฒนาโมบายเกมแอปพลิเคชันสำนวนสุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, หน้า 38-49

พูนพงษ์ งามเกษม. (2557). โครงการกระบวนการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตติ้ดูเมน. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรทิพย์ วงศ์สินอุดม และศิวนิต อรรถวุฒิกุล. (2559). การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี. วารสาร Veridian E Journal สาขามนุษศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, หน้า 588-601

ภาสกร เรืองรอง. (2556). การพัฒนาบทเรียนบน Tablet PC. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พรทิชา

วรัตต์ อินทสระ. (2562). การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning). เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร

ศศิธร ลิจันทร์พร. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย. คณะครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศิธร ลิจันทร์พร และจินตวีร์ คล้ายสังข์. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานโดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, หน้า 13-26

สำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร. (2562). นโยบายขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562. เข้าถึงเมื่อ (21 พ.ค. 2563). เข้าถึงได้จาก (www.prbangkok.com)

สาโรช โศภีรักษ์. (2546). นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บุ๊คพอยท์ จำกัด

สุชัญญา เยื้องกลาง, ธนดล ภูสีฤทธิ์ และสุทธิพงศ์ หกสุวรรณ. (2562). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชั่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์สู่ชีวิตจริงระดับประถมศึกษา. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, หน้า 66-75

Published

2021-10-22

How to Cite

Ngimkhuntod ส., Rampai ณ., & Diteeyont ว. (2021). Development of Game Application on Thai Subject in Topic of Spelling and Reading with Blended Learning Activity to Enhance Reading Skill of Grade 1 Students. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 8(2), 31–45. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/252931

Issue

Section

Research Articles