เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • แบบฟอร์มการส่งบทความ
  • แบบฟอร์มรับรองบทความของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)
  • ต้นฉบับบทความ (ตามรูปแบบการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์)
  • แบบฟอร์มอื่นๆ ตามคำแนะนำ