Announcements

-->> กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษาสาขาต่าง ๆ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ใน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ก.ค - ธ.ค 67 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่มที่ 2

 

-->> การเขียนเอกสารอ้างอิง (Reference) ท้ายบทความของทุกบทความควรให้มีการอ้างอิงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 เป็นต้นไป


-->> การส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 พร้อมแนบหลักฐาน "เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC: Ethics Committee)" แนบมาด้วย (ถ้ามี)