Focus and Scope

วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รับตีพิมพ์ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทความวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวกับ

  • ด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Arts and Humanities)

  • ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี (Business, Management and Accounting)

  • ด้านสังคมศาสตร์(Social Sciences)

 

Peer Review Process

บทความทุกบทความได้ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (Double Blind)

 

Publication Frequency

กําหนดการเผยแพร่ : กําหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

Sources of Support

ประสานงานการผลิตและเผยแพร่ : กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-744 7356 - 65 ต่อ 186,187 e-mail : sbjournal@southeast.ac.th

 

ปรับค่าตีพิมพ์บทความ

2021-11-29

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู่ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

“ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งวารสารวิชาการระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน”

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก จึงขอปรับค่าตีพิมพ์บทความจาก 2,000 บาท เป็น 3,500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก
02-744 7356-65 ต่อ 186-187

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-11-15

ต้นทุนและผลตอบแทนของการสานกระติบข้าวบ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์, จิรนันท์ บุพพัณหสมัย, วราพร กลิ่นประสาท

36-50

ศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล ตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ชญานี โยธาสมุทร, พยอม ธรรมบุตร, เสรี วงษ์มณฑา, กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

64-80

EQ Note ความสำเร็จเริ่มต้นที่หัวใจ

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

132-135

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2