คำแนะนำสำหรับผู้เขียน : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การตีพิมพ์

1) ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร จะต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์ลงในวารสารเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาทต่อบทความ

2) บทความจะได้รับการตีพิมพ์ โดยได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เมื่อเจ้าของบทความแก้ไขตามข้อเสนอที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอนของกองบรรณาธิการวารสารเรียบร้อยแล้ว

3) ถ้าผู้เขียนปฏิเสธการแก้ไขบทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดท่านหนึ่งก็ตาม หรือไม่แก้ไขบทความตามเวลาที่กําหนด หรือนําบทความไปตีพิมพ์ในวารสารอื่น โดยไม่ได้รับคํายินยอม จากบรรณาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร ทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ผู้เขียนทุกท่านในการไม่คืนเงิน ค่าตีพิมพ์บทความต้นฉบับ และสงวนสิทธิ์การตีพิมพ์บทความครั้งนี้ และการตีพิมพ์ครั้งต่อๆไปของผู้เขียน

4) ในกรณีบทความมีผลการประเมินว่าไม่ผ่าน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอนของกองบรรณาธิการวารสารเรียบร้อยแล้ว ทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ผู้เขียนทุกท่านในการไม่คืนเงิน ค่าตีพิมพ์บทความต้นฉบับ และสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายละเอียดผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

5) เอกสารในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ประกอบด้วย แบบฟอร์มการส่งบทความ แบบฟอร์มการชำระเงิน บทความพร้อมไฟล์ต้นฉบับ และอื่นๆ (เอกสารดาวน์โหลด) ดำเนินการส่ง e-mail ที่ sbjournal@southeast.ac.th  หลังจากนั้นให้ทำการ submission แบบ online ใน https://www.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/index ด้วย และหลังจาก submission แบบ online แล้ว ขอให้ติดต่อเบื้องต้นประสานงานกองบรรณาธิการ เพื่อแจ้งผลการส่งบทความที่

บรรณาธิการ

ศ.   พลเรือตรีหญิง ยุวดี  เปรมวิชัย

โทร. 082 223 2376

e-mail : yuwatisit@gmail.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำวารสาร

อาจารย์ ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์

โทร.  063 992 2965

e-mail: sbjournal@southeast.ac.th

 ซึ่งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบทความหากไม่ได้รับการติดต่อเบื้องต้นจากเจ้าของบทความ*