ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

รสริน ปานสมุทร
ดร.ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร
ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัสบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัสบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 346 คน โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของ Suzie Sangren ที่กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่มีค่าตรงตามเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน โดยการกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัสบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านพนักงานให้บริการ รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่ดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ปัจจัยที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X7) ด้านพนักงานให้บริการ (X5) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X3) และด้านราคา (X2) สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 70.80

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติคุณ ทวนสุวรรณ. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก).

เกศวิทู ทิพยศ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน). (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเนชั่น).

ธธีธ์ธร ธีรขวัญโรจน์. (2556). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ปิยพงษ์ ตั้งจิตนาการ. (2559). สถาบันการเงินในยุคดิจิตอล. สืบค้น 12 ตุลาคม 2560, จาก https://www.gsb.or.th/getattachment/8d7a5d95-b808-49b4-a871-7f985f1f7d38/2IN_hotissue_Digital_bank_detail.aspx

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2558). วิธีการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิสซัพพลาย.

ภัทรา มหามงคล. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

ภูษิตย์ วงษ์เล็ก. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสท์เทอร์น, 12(1), 206–207.

รัชนีกร ด่านดำรงรักษ์. (2556). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภกร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา, อรทัย เลิศวรรณวิทย์, ปริญ ลักษิตานนท์, องอาจ ปทะวานิช, และจิราวัฒน์ อนุชชานนท์. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่ : Marketing management. กรุงเทพฯ: Diamond In Business World.

อรษา ทิพย์เที่ยงแท้, และพิภพ วชังเงิน. (2558). ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 8(มกราคม–มิถุนายน).

Cronbach, Lee. J. (1970). Essential of psychological testing (3rd ed.). New York: Harper & Row.

Plunkett, W. R., & Attner, R. F. (1994). Introduction to management. New York: Wadsworth.

Simon, Herbert A. (1960). The new science of management decision. New York: Harper & Row.