ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ชีวัน ทรายอินทร
อนุชาติ บุนนาค
ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีที่ผ่านเกณฑ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จำนวน 437 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีที่ผ่านเกณฑ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จำนวน 205 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านการประสานงาน รองลงมาคือ ด้านการควบคุม ด้านการจัดองค์การ ด้านการสั่งการ และด้านการวางแผน ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริหารของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีที่ผ่านเกณฑ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ที่มีประเภทอุตสาหกรรมต่างกัน ให้ความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธงชัย สันติวงษ์. (2543). องค์การและการบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

สำนักงานจังหวัดชลบุรี. (2555). ข้อมูลพื้นฐานแผนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ. สืบค้น 20 สิงหาคม 2560, จาก http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/20000000.pdf.

สำนักส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว. (2559). ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว. สืบค้น 15 ธันวาคม 2559, จาก http://greenindustry.diw.go.th /factorysearch.php?lang=th

หน่วยวิทยาศาสตร์กรีนพีซ. (2555). รายงานกรณีศึกษาขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม. สืบค้น 10 มกราคม 2561, จาก http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/Illegal-Waste-Dumping/

อำนาจ ธีรวนิช. (2553). การจัดการยุคใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มาเธอร์ บอส แพคเก็จจิ้ง

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row.