ปัจจัยชี้วัดความสามารถการให้บริการลูกค้า กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต่อออร์โต้วิลล์

Main Article Content

มาริสา นุโยค
ไชยยศ ไชยมั่นคง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยชี้วัดความสามารถในการให้บริการลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต่อออร์โต้วิลล์ และเปรียบเทียบปัจจัยชี้วัดความสามารถการให้บริการลูกค้า
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า โดยศึกษาปัจจัยชี้วัดความสามารถในการให้บริการ 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความถี่สินค้าหมดสต๊อก 2. ด้านอัตราการมีสินค้าตามคำสั่งซื้อ 3. ด้านการส่งสินค้าครบ ตามคำสั่งซื้อ 4. ด้านความรวดเร็วในการบริการ 5. ด้านความสม่ำเสมอเวลาที่ให้บริการ 6. ด้านความหยุ่นตัวการให้บริการ และ 7. ด้านความไว้วางใจในบริการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ลูกค้าของห้างหุ้นส่วน จำกัด เป็นต่อออร์โต้วิลล์ จำนวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีการวิเคราะห์ค่าความตรงตามเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe โดย กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยชี้วัดความสามารถการให้บริการลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต่อออร์โต้วิลล์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านการส่งสินค้าครบตามคำสั่งซื้อ รองลงมาคือ ด้านความไว้วางใจในบริการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความรวดเร็วในการบริการ และผลการเปรียบเทียบพบว่า ลูกค้าที่มีเพศ
รายได้ และประเภทรถยนต์ต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยชี้วัดความสามารถในการให้บริการลูกค้า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบตามอายุ พบว่า ลูกค้าที่มีอายุ 30-40 ปี และลูกค้าที่มี อายุ 51 ปีขึ้นไป มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยชี้วัดความสามารถการให้บริการต่างกัน ในด้านความหยุ่น ตัวการให้บริการ และด้านความไว้วางใจในบริการ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ไชยยศ ไชยมั่นคง, และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง. (2557). การจัดการซัพพลายเชนและช่องทางการตลาด.กรุงเทพฯ: วิช่นั พรีเพรส.

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย. (2558). การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและคุณค่าในงานบริการ. สืบค้น 20 มกราคม 2559, จาก http://mkpayap.payap.ac.th/Contents/satisfy_siriporn.doc

สง่า นุโยค. (2558, 16 พฤษภาคม). ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต่อออร์โต้วิลล์ [บทสัมภาษณ์].

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological testing. New York: Happer and Row.

LaLonde, Bernard J. (1997). “Supply chain management: Myth or reality?”. Supply Chain Management Review, สืบค้น 15 มกราคม 2559, จาก https://fisher.osu.edu/~lalonde.3/publications/scmr%201997%20spring.pdf