ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

กิตติคุณ ทวนสุวรรณ
ดร.ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ
ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประชากรคือ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน


ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความสำคัญระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94, sd. = 0.52) โดยในด้านบุคคลมีระดับความสำคัญสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.20, sd. = 0.59) ส่วนการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลนั้นการตัดสินใจเลือกทางเลือกมีความสำคัญระดับสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.19, sd. = 0.59) และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (X1) รองลงมาคือปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (X7) และปัจจัยอื่น ๆ ตามลำดับ ได้แก่ ด้านบุคคล (X5) ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)และปัจจัยด้านราคา (X2) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร้อยละ 61.40 สมการการถดถอยพหุคูณ ดังนี้
คะแนนดิบ Y = .372 + .256(X1) + .213(X7) + .186(X5) + .145(X4) + .123(X2)
คะแนนมาตรฐาน Zy = .233(Zx1) + .227(Zx7) + .182(Zx5) + .158(Zx4) + .130(Zx2)

Article Details

บท
บทความวิจัย