ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้เสียภาษี ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา สํานักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว

Main Article Content

มธุรส สำราญ
ดร.อนุชาติ บุนนาค

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล ต่อการตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางระบบ อินเทอร์เน็ต 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ต และ 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด บริการกับการตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางระบบ อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เสียภาษีที่ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว จํานวน 392 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีความตรงตามเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า ไคสแควร์


ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมที่มีผลต่อการ ตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ต้านช่องทางการจัด จําหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านพนักงาน ตามลําดับ 2) ผู้เสียภาษีตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 97.BB และ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมสรรพากร. (2557). ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพากร บริการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์. สืบค้น 11 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.rd.go.th/publish

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2556). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

ธีรชาติ กระต่ายทอง. (2550). ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในเขตพื้นที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ต่อคุณภาพการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและการชําระภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

พรพิมล ศิริโชติอาภรณ์. (2551). เหตุผลการใช้บริการการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2. (การค้นคว้าอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา)

ยุพาวรรณ วรรณวาณิขย์. (2548). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฤดี หลิมไพโรจน์. (2552). การตลาดบริการ (พิมพ์ครั้งที่ 5), ปทุมธานี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ วัฒนา แสนจิตต์. (2551). ปัจจัยที่มีผลในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านหน่วยบริการรับแบบฯ : กรณีศึกษาหน่วยบริการรับแบบแสดง รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (การค้นคว้าอิสระรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วุฒิชาติ สุนทรสมัย. (2552). การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด กรุงเทพฯ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2557) รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e -Government. สืบค้น 11 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.opdc.go.th/oldweb/Doc_report/File_download/1132827500-187-1.pdf

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว. (2555). ข้อมูลผู้ประกอบการในท้องที่จังหวัดสระแก้วที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สระแก้ว สํานักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว

สุทธิพร อยู่สบาย. (2555). ความคิดเห็นของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตอําเภอเมืองลําปางต่อการยื่นแบบเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต (การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สุธิดา ทุ่งแจ้ง. (2550). ตัวกําหนดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. (การค้นคว้าอิสระ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). การตลาดบริการ. สงขลาะ : นําศิลป์โฆษณา

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row.

European Commission. (2004). User Satisfaction and Usage Survey of e Government services. สืบค้น 2 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.europa.eu.int/egovernment_research.

Yamane, Taro. (1973). Statistics : An Introductory Analysis (3rd ed). New York: Harper and Row

Zhang, Xi, and Yu Tang. (2006). Customer perceived E-service quality in online shopping. (Master's thesis, Lulea University of Technology)