การควบคุมขยะพลาสติกในทะเลจากแหล่งบนบก ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

Main Article Content

พิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอการควบคุมขยะทะเลตาม UNCLOS ซึ่งรวมถึงจารีตประเพณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกัน ลดและควบคุมขยะทะเลจากแหล่งบนบก เพื่อคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งนี้ ปัญหาขยะทะเลจำนวนมากในมหาสมุทร ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก เกิดจากการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ไม่มีประสิทธิภาพจากแหล่งบนบกที่มนุษย์นำลงสู่ทะเล และนับว่ามีปริมาณมากที่สุด การทิ้งขยะเหล่านี้จากแหล่งบนบกลงสู่ทะเลมีทั้งโดยทางตรงหรือผ่านแม่น้ำหรือลำคลองแล้วไหลลงสู่ทะเล นอกจากนี้การเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ ที่พัดพาขยะจากแหล่งบนบกลงสู่ทะเล ยังส่งผลให้เกิดขยะทะเลด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งแมคโคร พลาสติกและไมโครพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทางทะเลด้วย จนกลายเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบันนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) หรือ UNCLOS เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งรวมถึงหลักการควบคุมขยะทะเลจากแหล่งบนบก ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีควรอนุวัติการ UNCLOS และจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายภายในของประเทศไทยเพื่อป้องกัน ลดและควบคุมขยะทะเล อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมิได้อนุวัติการกฎหมายภายในให้บริบูรณ์ตาม UNCLOS และจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ลด และควบคุมขยะทะเลจากแหล่งบนบก จึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทิ้งขยะทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก ดังนั้น บทความนี้ได้เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการอนุวัติการกฎหมายภายในของประเทศไทยให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตาม UNCLOS และจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ลด และควบคุมขยะทะเลจากแหล่งบนบกต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

เขมจุฑา สุวรรณจินดา. (2558). การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่ง บนบก. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

จุมพต สายสุนทร. (2560). กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

จุมพต สายสุนทร. (2561). กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

จุมพต สายสุนทร. (2561). กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

สำนักข่าว. กรมประชาสัมพันธ์. (2563). จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด ร้านขายของชำ และแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 3. สืบค้น 11 มีนาคม 2563, จาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/ TCATG200305152623384

Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., … Lavender, L. K. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, 347(6223), 768-771.

UNEP. (2016). Marine plastic debris & microplastics: global lessons and research to inspire action and guide policy change. Nairobi: United Nations Environment Programme.