ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ ศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส สปา ของผู้บริโภค อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

สุวิมล อาวะสาร
ปฏิมา รุ่งเรือง
ภูษิตย์ วงษ์เล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส สปา ของผู้บริโภค อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีสำคัญกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส สปา ของผู้บริโภค อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส สปา ของผู้บริโภค อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 385 คน โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน


การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน


ผลการศึกษา พบว่า 1) การตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส สปา ของผู้บริโภค อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส สปา ของผู้บริโภค อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส  สปา ของผู้บริโภค อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2562). ธุรกิจฟิตเนส บทวิเคราะห์ธุรกิจ. [Online]. สืบค้น 5 มกราคม 2563 จาก https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201905.pdf.

กวีพล พันธุ์เพ็ง. (2558). กระแสนิยมการออกกำลังกายกับโอกาสของธุรกิจฟิตเนสไทยที่ไม่ควรมองข้าม. [Online]. สืบค้น 15 มีนาคม 2563 จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/1347.

จิรศักดิ์ ชาพรมมา. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (รายงานการวิจัยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

ทัชชญา ฉัตรเกษมกุล. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์. (รายงานการค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก).

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์. (2558). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ประภาพรรณ สอนเฒ่า ให้สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2562. (2562). สุวิมล อาวะสาร ผู้สัมภาษณ์. ข้อมูลประวัติความเป็นมาและปัญหาธุรกิจของศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส สปา. ศูนย์ฟิตเนสจิตราวรรณ เวลล์เนส สปา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ.

พรประทาน พาทีทิน. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร. [Online]. สืบค้น 8 กันยายน 2563 จาก www.ba-abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2561-3-1_1564654859.pdf.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2559). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : มีนเซอร์วิส ซัพพลาย.

อุษา ศรีไชยา. (2560). ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของสถาบันอุดาศึกษา. (รายงานการวิจัยวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์).

Simon, H.A. (1960). The new science of management decision. New York: Harper& Row.

Kotler, P.& Armstrong. (1998). Principles of Marketing. 8th ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice – Hall.

Sangren, S. (2020). A simple solution to nagging questions about survey, sample size and validity. [Online]. Retrieved from https://www.quirks.com/articles/a-simple-solution-to-nagging-questions-about-survey-sample-size-and-validity.