การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ทางการออกแบบ เร่ือง คิดเชิงวิเคราะห์เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง

  • ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

หนังสือ, การเรียนรู้, ออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, วิเคราะห์

บทคัดย่อ

การวจิ ยั มเีปา้ หมายเพอ่ื พฒั นาหนงั สอื สง่ เสรมิ การเรยี นรทู้ างการออกแบบ เรื่องคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องการสร้างกระบวนการคิดทาง การออกแบบทเี่ปน็ระบบสามารถเขา้ใจงา่ยโดยมภีาพประกอบเนอื้หา มวีตัถปุระสงค์ 1) เพอ่ืพฒันาบทเรยีนทางการออกแบบ 2) เพอ่ืประเมนิผลความพงึพอใจตอ่เนอ้ืหา 3) เพอื่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนระหวา่งหนงัสอืสง่เสรมิพฒันาการทพี่ฒันาใหมแ่ละเกา่ ประชากรและกลมุ่ ตวั อยา่ ง คอื นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยกีารออกแบบ ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมมหาบณัฑติ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2/2557 จ�านวน 30 คน ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนทางการออกแบบจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างเรียนกับหลังเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ t-test Dependent ซึ่ง กลมุ่ประชากรไมเ่ปน็อสิระซง่ึกนัและกนั ดว้ยเครอ่ืงมอืการวจิยั คอื เอกสารการสอน เรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ แบบทดสอบ ผลสมัฤทธทิ์างการเรยีนและแบบประเมนิคา่ความพงึพอใจทมี่ตีอ่เนอื้หา โดยประยกุต์ ใช้หลักการพัฒนาเน้ือหาบทเรียน คือ 1) การวางแผน 2) ออกแบบบทเรียน 3) สร้างบทเรียน 4) ประเมินและแก้ไขบทเรียน การวจิ ยั มเีปา้ หมายเพอ่ื พฒั นาหนงั สอื สง่ เสรมิ การเรยี นรทู้ างการออกแบบ เรื่องคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องการสร้างกระบวนการคิดทาง การออกแบบทเี่ปน็ระบบสามารถเขา้ใจงา่ยโดยมภีาพประกอบเนอื้หา มวีตัถปุระสงค์ 1) เพอ่ืพฒันาบทเรยีนทางการออกแบบ 2) เพอ่ืประเมนิผลความพงึพอใจตอ่เนอ้ืหา 3) เพอื่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนระหวา่งหนงัสอืสง่เสรมิพฒันาการทพี่ฒันาใหมแ่ละเกา่ ประชากรและกลมุ่ ตวั อยา่ ง คอื นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยกีารออกแบบ ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมมหาบณัฑติ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2/2557 จ�านวน 30 คน ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนทางการออกแบบจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างเรียนกับหลังเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ t-test Dependent ซึ่ง กลมุ่ประชากรไมเ่ปน็อสิระซง่ึกนัและกนั ดว้ยเครอ่ืงมอืการวจิยั คอื เอกสารการสอน เรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ แบบทดสอบ ผลสมัฤทธทิ์างการเรยีนและแบบประเมนิคา่ความพงึพอใจทมี่ตีอ่เนอื้หา โดยประยกุต์ ใช้หลักการพัฒนาเน้ือหาบทเรียน คือ 1) การวางแผน 2) ออกแบบบทเรียน 3) สร้างบทเรียน 4) ประเมินและแก้ไขบทเรียน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1) บทเรียนทางการออกแบบ เรื่อง การคิดเชิง วเิคราะหเ์พอ่ืออกแบบผลติภณัฑ์ มปีระสทิธภิาพของการเรยีนเทา่กบั 86.00:89.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ 80:80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน ทางการออกแบบ เรอ่ืง การคดิเชงิวเิคราะหเ์พอ่ืออกแบบผลติภณัฑ์ หลงัเรยีนสงูกวา่ ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และค่าระดับความพึงพอใจต่อ ผลการทดลองใช้งานเอกสารการสอนแบบใหม่ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.47, S.D.=0.53) (n=6) และผลการประเมินเชิงเนื้อหามีความพึงพอใจใน ระดับมาก ( =4.02, S.D.=0.57) (n=3) 

References

กิตติ กันภัย. 2551. จิตวิทยาการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: หจก.เหรียญบุญการพิมพ์. ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา. 2550. “การพัฒนาแบบจ�าลองระบบสนับสนุนการสร้าง บทเรียนอิเล็คทรอนิคส์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.” วารสารศึกษาศาสตร์. 23(1), 160-174. ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557. หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ พื้นฐานการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิสซัพพลาย. ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557. พื้นฐานการคิดเชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิสซัพพลาย. ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2558. คิดเชิงอนาคตเพื่อการออกแบบ. กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิสซัพพลาย. นิรัช สุดสังข์. 2548. การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. นวลนอ้ย บญุวงศ.์ 2540. หลกัการออกแบบ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. พรเทพ เมืองแมน. 2544. หลักการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Auto ware Professional 5. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. มณทลี ศาสนนนัท.์ 2550. เพอื่การสรา้งสรรคน์วตักรรมและวศิวกรรมยอ้นรอย. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มลัลกิา คณานรุกัษ.์ 2547. จติวทิยาการสอ่ืสารของมนษุย์. กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพ์ โอเดียนสโตร์. วรรณดี สทุธนิรากร. 2556. การวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพอ่ืเสรภีาพและการสรา้งสรรค์. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์สยาม. ศริพิรณ์ ปเีตอร.์ 2549. การออกแบบกราฟกิ. กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพโ์อเดยีนสโตร
เสรี วงษ์มณฑา. 2542. กลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนทางการตลาด. กรุงเทพฯ: ไดมอนด์ อิน บิสซิเนส เวิร์ด. อรณุรตัน์ ชนิวรณ.์ 2553. สอื่ประชาสมัพนัธ์. กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. อดุมศกัด์ิ สารบิตุร. 2549. เทคโนโลยผีลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม. กรงุเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์