วิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์บทบาทสมิงนครอินทร์ ในละครพันทางเร่ืองราชาธิราช

ผู้แต่ง

  • ภุมรินทร์ มณีวงษ์

คำสำคัญ:

วธิกีารแสดงบทบาทสมงินครอนิทร,์ นาฏยลกัษณก์ารแสดง, ละครพนัทาง

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์ บทบาทสมิงนครอินทร์ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนสจัจะสมงินครอนิทร์ ของกรมศลิปากร โดยการศกึษาจากเอกสาร การสมัภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการฝึกปฏิบัติกับศิลปินที่แสดงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่รับบทสมิงนครอินทร์ ต้องมีความสามารถในการแสดงคือ 1.วธิกีารร�า ไดแ้ก่ วธิกีารร�าตบีทตามค�ารอ้งในลกัษณะการร�าพงึร�าพนั การเกยี้วพาราสี การร�าหนา้พาทย์ และการร�าใชอ้าวธุ โดยใชห้ลกัการร�าตามแบบแผนของนาฏศลิปไ์ทย การร�าออกภาษาตามเชอ้ืชาตมิอญและการใชท้า่ทางแบบธรรมชาติ 2.วธิกีารเจรจา ส�าเนยีงมอญ และ 3.วธิกีารใชใ้บหนา้แสดงอารมณภ์ายใน 6 ลกัษณะคอื อารมณร์กั เยาะเยย้ กลา้หาญ ความจงรกัภกัดี ความหยง่ิในศกัดศ์ิรี ความโศกเศรา้จากการร�า และวธิแีสดงดงักลา่วสามารถสรปุนาฏยลกัษณก์ารแสดงได้ 2 ประการคอื นาฏยลกัษณ์ ดา้นกระบวนทา่ร�าเฉพาะดว้ยการร�าดาบสน้ัประกอบทา่เดนิตนีเตย้ี และเครอ่ืงแตง่กาย เฉพาะของตัวละครสมิงนครอินทร์ 

References

ชมนาด กจิขนัธ.์ 2547. นาฏยลกัษณต์วัพระละครแบบหลวง. วทิยานพินธ์ (ศป.ด.) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พชัราวรรณ ทบัเกต.ุ 2553. กลวธิกีารร�าออกภาษาในละครพนัทางเรอ่ืงราชาธริาช. คณะศิลปศึกษา. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. กรุงเทพ. ศลิปากร,กรม. 2523. สจูบิตัรการแสดงละครพนัทางเรอื่งราชาธริาชชดุศกึพระเจา้ ฝรงั่มงัฆอ้ง ตอน สจัจะสมงินครอนิทร์. กรมศลิปากรปรบัปรงุใหม่ จดัแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ การศาสนา. สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2547. วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ____________. 2547. หลกัการแสดงนาฏศลิปป์รทิรรศน์. กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เสาวณติ วงิวอน. 2555. วรรณคดกีารแสดง. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ แสง มนวิทูร. 2511. คัมภีร์นาฏยศาสตร์. กรุงเททฯ: กรมศิลปากร. อาคม สายาคม. 2545. รวมงานนิพนธ์ของนายอาคม สายาคม. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์