ไม้ทำหัวหุ่นกระบอกไทย

ผู้แต่ง

  • กมล การกิจเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

หุ่นกระบอกไทยเป็นมหรสพของไทยชนิดหนึ่งที่ได้รวบรวมศาสตร์และศิลป์ไว้หลายแขนง เช่น วรรณศิลป์ คีตศิลป์ (ขับร้อง) ดุริยางคศิลป์ วิจิตรศิลป์ วาทศิลป์ และหัตถศิลป์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์