ไม้ทำหัวหุ่นกระบอกไทย

ผู้แต่ง

  • กมล การกิจเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

 หุ่นกระบอกไทยเป็นมหาสพของหทยชนิดหนึ่งที่ได้รวบรวมศาสตร์และศิลป์ไว้หลายแขนง เช่น วรรณศิลป์ คีตศิลป์ (ขับร้อง) ดุริยางคศิลป์ วิจิตรศิลป์ วาทศิลป์ และหัตถศิลป์

เผยแพร่แล้ว

2022-10-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์