ตามรอยครูสู่ "ฉุยฉายยูงทอง"

ผู้แต่ง

  • ฉันทนา เอี่ยมสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

เออ เฮ้อ เอ่อ เฮอ เอย เออ เอ๋ย...ฉุย...ฉาย...เอย เสียงเอื่้อนอันไพเราะก่อนที่จะร้องเพลง  "ฉุยฉายเอย" เป็นความไพเราะที่ให้ความละเมียดละไมในความประณิตบรรจงจากการกลั่นกรองออกมาเป็นบทเพลงของงานวรรณศิลป์  การร้องเพลงอันไพเราะของงานด้านคีตศิลป์ การสอดประสานบรรเลงดนตรีของงานด้านดุริยางคศิลป์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์