ศิลปะเพื่อการแต่งกาย : รูปร่างของผู้หญิง กับรูปแบบเครื่องแต่งกาย

ผู้แต่ง

  • ปรีดา บุญยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ศิลปะเพื่อการแต่งกายนำเสนอแนวคิดและวิะีการแต่งกาย โดยนำหลักการทางศิลปะมาใช้สร้งความกลมกลืนระหว่างรูปร่างของผู้สวยใส่และรูปแบบเครื่องแต่างกาย ช่วยละทอนปัญหาด้านรูปร่างด้วยแบบของเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม ทำให้เกิดความสวยงาม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์