อัตทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบ (เพิ่มเติมบางประการ)

ผู้แต่ง

  • วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

การออกแบบหมายถึง "การสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยผ่านกระบวนการปรุงคิด วางแผนและพัฒนาโดยมนุษย์ ด้วยองค์ความรู้บูรณาการ ภายใต้เงินไขของบริบทต่างๆ  ที่รายล้อมให้เป็นรูปธรรมชาติทั้งในเชิงวัตถุและระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์