การไหว้ครูหุ่นกระบอก ช่าง ดนตรี และนาฎศิลป์ตามแนวพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

  • ศุภกร เจริญสุขประภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ศิลปกรรมไทยแขหนงต่างๆ  ล้วนเป็นมาดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยมาช้านานและล้วนเป็นวิชาชีพของศิลปิน (ครูบอาจารย์) ที่จะต้องใช้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองปละครอบครัวไทย ถือว่าทุกคนต้องอาศัยสติปัญญา ความรู้ด้านต่างๆ  หาเลี้ยชีพ  ซึ่งสติปัญญาและความรู้ทั้งหมดนั้น ทุกคนได้ความรู้มาจากครู  โดยอาศัยว่า  ครูเป็นผู้อบรม สั่งสอนและถ่ายทอดวิชาไว้ให้สำหรับนำไปใช้ดำรงชีวิต ส่วนศิลปะการแสดงหุ่นนั้นก็มีการไว้ครูเช่นกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์