อดีตพุทธ : จิตรกรรมสมัยรัชการลที่ 3 และ 4 ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง

  • ศิรินทร์ ใจเที่ยง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยส่วนใหญ่ปรากฎอยู่ในพุทธสถาน และมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับศาสนา  เนื่องจากความเป็นพุุทธสถานจึงมีความเหมาะสมที่จะบรรจุเรื่องราวต่างๆ  อันเกี่ยวกับพุทธองค์  เป็นต้น ว่าเรื่องอดีตพุทธ ไตรภูมิ ชาดก พระปฐมสมโพธิ  หรือพุทธประวัติ โดยมีคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นแม่บทสำครับช่างเขียนที่จะนำเรื่อต่างๆ  ในคัมภีร์มาถ่ายทอดเป็นภาพเขียน ส่วนกลวิธีในการถ่ายทอดหรือลักษระการแสดงออกของภาพย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฎอยู่ในหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์นั้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์