โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ป ี2559 กรณีศึกษา กลุ่มผู้ทอผ้าบ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.หัวสะพาน จ.บุรรีมัย์

ผู้แต่ง

  • แพรวา รุจิณรงค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

จากภมู ปิ ญั ญาทางวฒั นธรรมหมอ่ นไหมและการทอผา้ สนู่ วตั กรรมทถี่ า่ ยทอด สู่งานสร้างสรรค์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนในประเทศ กรมหม่อนไหม ไดด้�าเนนิโครงการพฒันาลวดลายผา้และผลติภณัฑไ์หมไทย กรณศีกึษา กลมุ่ผทู้อผา้ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.หัวสะพาน จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้า ลวดลายผ้าดั้งเดิม ทักษะการทอผ้า ตามแต่ละท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทั้งด้านต้นทุนการผลิตและ กระบวนการผลติผา้ไหมในพนื้ทเี่ปา้หมาย 3) เพอื่พฒันารปูแบบและลวดลายผา้ไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จัดท�าลวดลายผ้าต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทาง ในการพัฒนาลวดลายผ้าให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้า ทงั้ นี้ ผลการศกึษาและการด�าเนนิงานโครงการฯ พบวา่ลวดลายผา้ทอของ กลมุ่นนั้มลีวดลายขอ ลายนาค ลายโคม เปน็ลวดลายดงั้เดมิ ผสมผสานลวดลายของ รปูทรงพชืผกัสวนครวั จากอาชพีปลกูผกัสวนครวัปลอดสารพษิชว่ยเหลอืซงึ่กนัและกนั ของชุมชน ออกมาเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ โดยใช้เทคนิคการทอผ้ามัดหมี่ใน การสรา้งลวดลาย เพอื่ใหผ้า้ไหมตอบสนองตอ่ตลาดผบู้รโิภคไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากขนึ้ จะเป็นการจรรโลงรักษาภูมิปัญญาและผ้าไหมไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่าและคงอยู่ ได้อย่างยั่งยืนในตลาดผู้บริโภค จากภมู ปิ ญั ญาทางวฒั นธรรมหมอ่ นไหมและการทอผา้ สนู่ วตั กรรมทถี่ า่ ยทอด สู่งานสร้างสรรค์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนในประเทศ กรมหม่อนไหม ไดด้�าเนนิโครงการพฒันาลวดลายผา้และผลติภณัฑไ์หมไทย กรณศีกึษา กลมุ่ผทู้อผา้ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.หัวสะพาน จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้า ลวดลายผ้าดั้งเดิม ทักษะการทอผ้า ตามแต่ละท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทั้งด้านต้นทุนการผลิตและ กระบวนการผลติผา้ไหมในพนื้ทเี่ปา้หมาย 3) เพอื่พฒันารปูแบบและลวดลายผา้ไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จัดท�าลวดลายผ้าต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทาง ในการพัฒนาลวดลายผ้าให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้า ทงั้ นี้ ผลการศกึษาและการด�าเนนิงานโครงการฯ พบวา่ลวดลายผา้ทอของ กลมุ่นนั้มลีวดลายขอ ลายนาค ลายโคม เปน็ลวดลายดงั้เดมิ ผสมผสานลวดลายของ รปูทรงพชืผกัสวนครวั จากอาชพีปลกูผกัสวนครวัปลอดสารพษิชว่ยเหลอืซงึ่กนัและกนั ของชุมชน ออกมาเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ โดยใช้เทคนิคการทอผ้ามัดหมี่ใน การสรา้งลวดลาย เพอื่ใหผ้า้ไหมตอบสนองตอ่ตลาดผบู้รโิภคไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากขนึ้ จะเป็นการจรรโลงรักษาภูมิปัญญาและผ้าไหมไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่าและคงอยู่ ได้อย่างยั่งยืนในตลาดผู้บริโภค แพรวา 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์