การสรา้งมายาคติเร่อืง “การทำแท้ง” ผ่านละครชุด เร่อืง ฮอรโ์มนวัยว้าวุ่น

ผู้แต่ง

  • รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์การสร้างมายาคติประเด็นการทำแท้งในละครชุด เรื่อง “ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น” ผ่านการวิเคราะห์ตัวละคร “ดาว” และ “เฟิร์น” ซึ่งเป็นสอง ตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทำแท้ง พบว่าการดำรงอยู่ของตัวละคร ทงั้สองนำเสนอชดุความคดิวา่ “ผหู้ญงิตงั้ครรภไ์มพ่รอ้มเกดิจากการมคีวามสมัพนัธ์ ที่ฉาบฉวย การทำแท้งคือการหาทางออกอย่างมักง่าย การตั้งท้องในวัยเรียนเป็น เรื่องผิดศีลธรรม คนในสังคมสมควรจะละเมิดสิทธิผู้ตั้งครรภ์เพื่อประณามและ สั่งสอนด้วยศีลธรรมอันดีได้ การทำแท้งมีความน่ากลัว อันตราย ไม่ปลอดภัย ไม่ว่า จะเป็นการไปทำที่คลินิก หรือทำด้วยตัวเอง” แต่เลือกที่จะไม่นำเสนอข้อมูลตาม ข้อเท็จจริงว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถเข้าถึงการทำแท้งอย่างปลอดภัยได้ ตามที่หลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายรองรับและอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึง การทำแท้งได้อย่างปลอดภัย ในเมอื่ ละครยงั ประกอบสรา้ งภาพลกั ษณต์ อ่ ผหู้ ญงิ ตงั้ ครรภไ์มพ่ รอ้ มวา่ เปน็ ผู้หญิงไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อความคิดความเชื่อของคนในสังคม จึงส่งผลให้ไม่สามารถ นำไปสู่การออกข้อกฎหมายให้ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและ ถกูกฎหมายได้ เดก็หญงิทจี่ะเกบ็เดก็ไวจ้ะสญูเสยีอนาคตทางการศกึษา แตห่ากเลอืก หนทางการยตุกิารตงั้ครรภก์ต็อ้งเสยี่งชวีติกบัการทำแทง้เถอื่น จากการศกึษาเหน็ไดว้า่ ละครเรื่องนี้สนับสนุนการให้คุณค่าความสำคัญแก่ศีลธรรมอันดีตามหลักของการวิเคราะห์การสร้างมายาคติประเด็นการทำแท้งในละครชุด เรื่อง “ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น” ผ่านการวิเคราะห์ตัวละคร “ดาว” และ “เฟิร์น” ซึ่งเป็นสอง ตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทำแท้ง พบว่าการดำรงอยู่ของตัวละคร ทงั้สองนำเสนอชดุความคดิวา่ “ผหู้ญงิตงั้ครรภไ์มพ่รอ้มเกดิจากการมคีวามสมัพนัธ์ ที่ฉาบฉวย การทำแท้งคือการหาทางออกอย่างมักง่าย การตั้งท้องในวัยเรียนเป็น เรื่องผิดศีลธรรม คนในสังคมสมควรจะละเมิดสิทธิผู้ตั้งครรภ์เพื่อประณามและ สั่งสอนด้วยศีลธรรมอันดีได้ การทำแท้งมีความน่ากลัว อันตราย ไม่ปลอดภัย ไม่ว่า จะเป็นการไปทำที่คลินิก หรือทำด้วยตัวเอง” แต่เลือกที่จะไม่นำเสนอข้อมูลตาม ข้อเท็จจริงว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถเข้าถึงการทำแท้งอย่างปลอดภัยได้ ตามที่หลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายรองรับและอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึง การทำแท้งได้อย่างปลอดภัย ในเมอื่ ละครยงั ประกอบสรา้ งภาพลกั ษณต์ อ่ ผหู้ ญงิ ตงั้ ครรภไ์มพ่ รอ้ มวา่ เปน็ ผู้หญิงไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อความคิดความเชื่อของคนในสังคม จึงส่งผลให้ไม่สามารถ นำไปสู่การออกข้อกฎหมายให้ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและ ถกูกฎหมายได้ เดก็หญงิทจี่ะเกบ็เดก็ไวจ้ะสญูเสยีอนาคตทางการศกึษา แตห่ากเลอืก หนทางการยตุกิารตงั้ครรภก์ต็อ้งเสยี่งชวีติกบัการทำแทง้เถอื่น จากการศกึษาเหน็ไดว้า่ ละครเรื่องนี้สนับสนุนการให้คุณค่าความสำคัญแก่ศีลธรรมอันดีตามหลักของพทุธศาสนามากกวา่ทจี่ะหว่งชวีติและสขุภาวะของประชาชนในประเทศ จงึหลกีเลยี่ง ทจี่ะนำเสนอขอ้มลูเรอื่งการทำแทง้ใหร้อบดา้น กลายเปน็การใชส้อื่ผลติซำมายาคติ ในประเด็นการทำแท้งเพื่อสร้างปัญหาแก่สังคมต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์