การสรา้งสรรค์ผลงานดุรยิางคศิลป์ ชุด ตำนานเทพนพเคราะห์ กรณีศึกษา: เพลงพระศุกร์

ผู้แต่ง

  • ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด ตำนานเทพนพเคราะห์ กรณีศึกษา: เพลงพระศุกร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลง พระศุกร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะเฉพาะของเทพนพเคราะห์ (พระศุกร์) ถ่ายทอดผลงานในรูปแบบดนตรีพรรณนา ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ โดยการ ศกึษาเอกสาร บทสมัภาษณเ์กยี่วกบัตำนานเทพนพเคราะหต์ามหลกัโหราศาสตรไ์ทย และหลักการประพันธ์เพลงไทย เพื่อเป็นหลักสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลการวจิยั คอื การประพนัธเ์พลงพระศกุร์ ซงึ่เปน็หนงึ่ในเพลงชดุ ตำนานเทพ นพเคราะห์ ใชก้ารประพนัธแ์นวขนบภกัดสิ์บสมยั (องิขนบโบราณ) ความยาว 3.30 นาที รูปแบบเพลงใช้ลักษณะเพลงบังคับทาง เพลงทางกรอ และลูกล้อลูกขัด เพื่อ สอื่นยัถงึการสนทนาหยอกลอ้ของชายหนมุ่กบัหญงิสาวเปน็บรรยากาศความรนื่รมย์ แห่งรัก อันเป็นแรงบันดาลใจของผู้วิจัย อารมณ์เพลงสื่อนัยถึงความรัก และศิลปะ (ในที่นี้คือ “ดนตรี”) สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพระศุกร์ การบรรเลงเพลง ใช้บันไดเสียงเพียงออบน (ดรมxซลx) หน้าทับสองไม้ สองชั้น และบรรเลงด้วย วงเครื่องสายผสมขิมที่มีธรรมชาติเสียง และคุณภาพเสียงนุ่มนวล อ่อนหวาน ช่วยสร้างอารมณ์เพลงให้รู้สึกถึงความรักได้ดี และสร้างความไพเราะยิ่งขึ้น ผลงานวจิยัสรา้งสรรคน์ี้ สามารถนำไปใชเ้ปน็กรณศีกึษาหรอืเปน็แรงบนัดาลใจ ให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่ในบริบทสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผลงานวจิยัสรา้งสรรคน์ี้ สามารถนำไปใชเ้ปน็กรณศีกึษาหรอืเปน็แรงบนัดาลใจ ให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่ในบริบทสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์