การศึกษากระบวนการทางการแสดงโดยใช้เทคนิคทางการแสดงของ Lecoq และ Michael Chekhov ในการรับบทบาท อนาเตา จากเรื่อง ตำนานหมาป่าแดนหนาว (The Ice Wolf)

ผู้แต่ง

  • ศุภิสรา วันชาญเวช คณะศิลปกรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

การแสดง เทคนิค Lecoq และ Chekhov

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทางการแสดงและการพัฒนาทักษะทางด้านการแสดง ผ่านการรับบทบาท อนาเตา จากเรื่อง ตำนวนหมาป่าแดนหนาว (The Ice Wolf)  โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าตัวละคร อนาเตา เป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของการถูกรังแกและการถูกทำให้เป็นคนอื่น (Otherness) อย่างชัดเจน ซึ่งการที่ตัวละครพบเจอกับปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เธอมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจนคนอื่นเพียงเท่านั้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ตัวละครมีภาวะความรู้สึกภายในที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาวิธีการทางการแสดงต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการเข้าถึงตัวละครตัวนี้ให้สมบทบาทที่สุด โดยวิธีทางการแสดงที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษาเป็นการทำงานร่วมกันของActing Approach สองเทคนิค คือ Lecoq และ Michael Chekhov Acting Technique โดยในส่วนของ Lecoq Technique จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของธาตุทั้งสี่ : ดิน น้ำ ลม ไฟ กับการศึกษาการเคลื่อนไหวของสัตว์ และในส่วนของChekhov Technique จะเน้นการการฝึกฝนและค้นหาผ่าน  Imaginary Center, Psychological Gesture (PG) และ Sensation: Floating ซึ่งเน้นการทำงานไปที่การใช้ร่างกายคู่กับจินตนาการและส่งผลสู่การทำงานเกี่ยวกับจิตวิทยาภายในตนเอง โดยการค้นหาเหล่านี้จะนำพาให้ผู้วิจัยสามารถค้นหาแนวทางในการเข้าถึงตัวละครอนาเตาได้อย่างละเอียด และสมบทบาทในที่สุด

ละคอนเรื่องตำนานหมาป่าแดนหนาวนี้ได้ทำการจัดแสดงทั้งหมด จำนวน 6 รอบ ณ โรงละคอนคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Drama Studio) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2562 โดยผลตอบรับผ่านแบบประเมินจากผู้ชมส่วนมากได้ให้ความคิดเห็นที่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมในการแสดงและการแสดงอย่างสมบทบาท  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการพัฒนาศักยภาพทางการแสดงของผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี

References

Jacques Lecoq. (2000). The Moving Body. First published. Great Britain: Methuen Publishing.
Joanna Halpert Kraus. (1997). The Ice Wolf. First published. Applause: Brigham Young University.
Lenard Petit. (2010). The Michael Chekhov Handbook. First published. Canada: Routledge.
Steve Shelokhonov. Michael Chekhov Biography. (Online) -. Available from
https://www.imdb.com/name/nm0155011/bio#quotes
ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร. (-). แปลบทละครเรื่องตำนานหมาป่าแดนหนาว The Ice Wolf. พิมพ์ครั้งที่ 1. -:-.
มัทนี รัตนิน. (2543). ศิลปะการแสดงละคอน: หลักเบื้องต้น และการฝึกซ้อม.
กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมพร ฟูราจ. (2554). Mime: ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์