จิตรกรรมเคลือบผลึกของ ซุน เชา (孙超)

ผู้แต่ง

  • วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

จิตรกรรมเคลือบผลึก, แผ่นกระเบื้องพอร์ซเลน, ศิลปะสำแดงพลังอารมณ์นามธรรม

บทคัดย่อ

คำสำคัญ : จิตรกรรมเคลือบผลึก, แผ่นกระเบื้องพอร์ซเลน, ศิลปะสำแดงพลังอารมณ์นามธรรม

ซุน เชา คือศิลปินเครื่องเคลือบดินเผา ผู้เปลี่ยนแปลงแบบลักษณ์ของงานเคลือบผลึก จากงานเคลือบผลึกบนรูปทรงสมมาตรเชิงภาชนะสามมิติ มาสู่จิตรกรรมเคลือบผลึกบนแผ่นกระเบื้องพอร์ซเลนสองมิติ มีสารัตถะสำคัญ 3 ประเด็นที่เกิดขึ้นในงานเคลือบผลึกวิถีใหม่ของซุน เชา ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงมิติรูปทรงการสร้างสรรค์เคลือบผลึกจากรูปทรงสมมาตรเชิงภาชนะมาสู่แผ่นกระเบื้องพอร์ซเลน 2) เทคนิคและกรรมวิธีในการจัดกระทำเคลือบผลึกที่แปรเปลี่ยนไปตามมิติของสื่อที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 3) แบบลักษณ์ทางศิลปกรรม จากความงามเคลือบผลึกบนทรงภาชนะมาสู่แนวทางจิตรกรรมสำแดงพลังอารมณ์นามธรรม (ลักษณะนามธรรมแบบอย่างกลุ่มทาชิสม์) ด้วยเคลือบผลึก

ซุน เชา ทำให้แบบอย่างศิลปกรรมตะวันตกผสมผสานกับแบบอย่างศิลปกรรมตะวันออก ด้วยการผสานสื่อสร้างสรรค์ กรรมวิธีและเทคนิคเฉพาะที่ต่างเคยถูกสร้างและรับรู้ด้วยมิติของสื่อที่คุ้นเคย ก้าวข้ามมาอยู่ในสื่อสร้างสรรค์อีกประเภทหนึ่ง อย่างที่ไม่เคยมีจิตรกรสำแดงพลังอารมณ์นามธรรมหรือศิลปินเคลือบผลึกคนไหนเคยกระทำมาก่อน

References

ไพจิตร อิงศิริวัฒน์. รวมสูตรเคลือบเซรามิกส์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2537.
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี. พัฒนาการแนวคิดและแบบลักษณ์ศิลปะตะวันตกอย่างสังเขป. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. 2560.
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี. ชิตวร วราศิริพงศ์และคณะ. การพัฒนาและการจัดการมรดกวัฒนธรรม กรณีอุตสาหกรรม เครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 2557.
Creber, Diane. Crystalline Glazes. UK: Bloombury Publishing. 2005.
Hua Yilong. Works by Ceramic Artists from Around the World. Shanghai Fine Arts Publishers. 2006.
Tobie, Meyer. Exploring Electric Kiln Techniques. USA: The American Ceramic Society. 2002.

www.kingsleyauction.com/en/history (Accessed on 27 January 2020)
www.collections.vam.ac.uk/item/O33806/rain-in-the-mountains-guilin-jar-sun-chao (Accessed on 27 January 2020)
www.mutualart.com/Artwork/Crystalline-Glaze-of-Color-Ink (Accessed on 27 January 2020)
www.flickr.com/photos/sh3sha/3631197632/in/photostream (Accessed on 27 January 2020)
www.nspp.mofa.gov.tw/nsppe/news. (Accessed on 27 January 2020)
www.artnet.com/artists/frantisek-kupka/5?type=paintings (Accessed on 5 June 2020)
www.hytgallery.com/m/412-1680-15094.php?Lang=zh-tw (Accessed on 5 June 2020)
www.moc.gov.tw/en/information_231_106484.html (Accessed on 7 June 2020)
http://blog.udn.com/kctong0903/2990953 (Accessed on 7 June 2020)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-18

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ