การศึกษาหน้าที่ของผู้ควบคุมการผลิต (Production Manager) ให้เหมาะกับรูปแบบการจัดแสดงละครเวทีในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พชร อาชาศรัย

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการละครเวที, ผู้ควบคุมการผลิต, ละครเวที, Theatre Management, Production Manager, Theatre Play

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา บทบาท หน้าที่ และรูปแบบการทำงานของผู้ควบคุมการผลิต (Production Manager) จาก ตำรา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ระบบที่ใช้จัดแสดงละครเวทีในต่างประเทศ ผู้วิจัยมองเห็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านการจัดแสดงละครเวทีในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านการบริหารจัดการละครเวทีในประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการจัดแสดงและรูปแบบการบริหารจัดการละครเวทีในประเทศไทย และผู้วิจัยได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตในโปรดักชันละครเพลงเรื่อง “Long Live Jit Poumisak ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ” ตามรูปแบบการจัดแสดงละครเวทีของต่างประเทศ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบให้เห็นความต่างและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิต เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ให้เกิดหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตที่เหมาะกับรูปแบบการจัดแสดงละครเวทีในประเทศไทย

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิต คือ รูปแบบองค์กรที่จัดแสดงละครเวทีมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ความเข้าใจในหน้าที่ของหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิต และขาดความมั่นใจในผู้ที่จะรับหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิต ผู้วิจัยพบว่าหน้าที่และรูปแบบการทำงานผู้ควบคุมการผลิตที่เหมาะกับการจัดแสดงละครในประเทศไทยควรมีทักษะและบทบาทหน้าที่ ได้แก่ การนำข้อมูลที่ได้รับการวางแผนไว้ไปควบคุมการดำเนินให้เกิดขึ้น การนัดประชุมเพื่อสอบความความคืบหน้า การควบคุมดูแลการติดตั้งและการรื้อถอน และความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานที่การจัดแสดง

References

ภาษาอังกฤษ

Cary Gillett and Jay Sheehan. 2016. The Production Manager’s Toolkit: successful production management in theatre and performing arts. New York; London: Routledge.
Jim Volz. 2017. Introduction to Arts Management: Introduction to Theatre. India: Bloomsbury Publishing Plc.
Lluis Bonet and Hector Schargorodsky. 2018. Theatre Management: models and strategies for cultural venues. Norway: Kunnskapsverket.
Laurie Kincman. 2013. The Stage Manager’s Toolkit: templates and communication techniques to guide your theatre production from first meeting to final performance. New York: Focal Press.
Peter Dean. 2012. Production Management: making shows happen. Wiltshire: Crowd Press.
Pauline Menear and Terry Hawkins. 2011. Stage Management and Theatre
Administration. ninth printed. A Phaidon Theatre Manual. Singapore: Phaidon Press Limited.
Rafe Beckley. 2014. Open Book Management: Ethical Theatre Production. Hants: Zero Book.
Thomas S. Hischak. 2016. Theatre as Human Action: An Introduction to Theatre Arts. Second edition. London: Rowman & Littlefield.
Timo Niermann. 2008. Collaboration Backstage. Breaking Barriers for the Creative Network. India: Bloomsbury Publishing Plc.
William J. Byrnes. 2009. Management and the Arts. fourth edition. New York: Focal Press.

ภาษาไทย
ซูไรมาน เวศยาภรณ์. 2541. งานฉากละคร 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมาส แววหงส์. 2558. ปริทัศน์ศิลปการละคร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัทนี รัตนิน. 2549. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สัมภาษณ์
เจษฎา ด่านปาน. Senior Producer บริษัท SELLADOOR ASIA PACIPIC จำกัด. สัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2562
ชัชชน สุวรรณมณี. Producer บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด. สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2562
วีระชัย วรรัตน์ชัยกุล. Senior Scene Designer บริษัท ซีเนริโอ จำกัด. สัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม 2562

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-18