การใช้แบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์เพื่อสร้างบุคลิกให้กับตัวละคร

ผู้แต่ง

  • กรินทร์ ใบไพศาล

บทคัดย่อ

การเคลื่อนไหวที่เลียนแบบสัตว์เป็นแบบฝึกหัดที่นิยมในการฝึกซ้อม การเตรียมนักแสดง และการทำงานกับตัวละคร จากประสบการณ์พบว่านักแสดงเกิดความสับสนในการเลือกลักษณะเด่นไปใช้ในการแสดงเป็นตัวละคร บทความนี้จึงมุ่งนำเสนอประสบการณ์ในการปรับใช้แบบฝึกหัดนี้และข้อควรระวัง ซึ่งจะช่วยให้นักแสดงสร้างบุคลิกตัวละครได้อย่างชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น และเมื่อนักแสดงสามารถแยกส่วนของร่างกายตามแนวทางของของเดอครูซ์ได้ จะช่วยให้จัดวางโครงสร้างของร่างกายตามโครงสร้างของสัตว์ต้นแบบได้สะดวก ทำให้เกิดการใช้งานร่างกายในรูปแบบและจังหวะต่าง ๆ กันได้อย่างคล่องตัว และสามารถปล่อยให้ร่างกายและความคิด ความรู้สึกทำงานสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้น

References

Constantin Stanislavski. (2001). Building a Character. London : Methuen Publishing Limited
Lola Cohen. (2017). The Method Acting Exercises Handbook. New York : Routledge
Larry Moss. (2006). The Intent to Live. New York : Bantam Dell
สมพร ฟูราจ. (2554). Mime : ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ