ลวดลายประดับในศิลปกรรมไทย : หลักการและเทคนิคการออกแบบ

ผู้แต่ง

  • นฤทธิ์ วัฒนภู โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ลวดลายประดับ, ศิลปกรรมไทย, หลักการออกแบบ, เทคนิคการออกแบบ

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลวดลายประดับในงานศิลปกรรมไทยแต่ละประเภท ได้แก่ จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย และประณีตศิลป์ มีประเด็นที่กล่าวถึงความหมาย พัฒนาการของลวดลายไทย ลวดลายประดับในงานศิลปกรรมไทย และที่สำคัญคือ หลักการออกแบบลวดลายประดับในศิลปกรรมไทย และเทคนิคการออกแบบลวดลายประดับ ซึ่งองค์ความรู้ที่เสนอในบทความนี้ ผู้เขียนได้รับมาจากนักวิชาการทางศิลปะไทย ครูช่างศิลป์ไทย รวมทั้งจากความรู้และมุมมองเฉพาะตัว ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายประดับแบบไทยตามโอกาสต่าง ๆ

            ประเด็นสำคัญในบทความทางวิชาการนี้ ประกอบด้วย หลักการออกแบบลวดลายประดับในศิลปกรรมไทย ได้แก่ พื้นที่ ความซ้ำ สัดส่วน ความสมดุล และช่องไฟ ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการออกแบบลวดลายประดับ ได้แก่ การกำหนดพื้นที่ การกำหนดโครงสร้างของลวดลาย การจัดวางลวดลายแต่ละตัว การใส่รายละเอียด และเทคนิคการกลับด้านลวดลาย

        

References

ชลูด นิ่มเสมอ. (2544). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

โชติ กัลยาณมิตร. (2548). พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.

ธวัชชานนท์ ตาไธสง. (2546). หลักการศิลปะ. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.

น. ณ ปากน้ำ. (2550). วิวัฒนาการลายไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.

นฤทธิ์ วัฒนภู. (2560). ลายรดน้ำ (ฉบับปรุงปรุง). กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.

___________. (2565). ลีลาพรรณพฤกษาจากช่างศิลป์ไทย. ชลบุรี : สาธิตบูรพา.

ปฏิพัทธ์ ดาระดาษ. (2539). ลายไทย ภาพไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ปฏิพัทธ์ ดาระดาษ.

ประเสริฐ ศีลรัตนา. (2538). การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

พีนาลิน สาริยา. (2549). การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2541). พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

_______________. (2550). พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ก-ช ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

_______________. (2550). พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ซ-ฮ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

_______________. (2557). พจนานุกรมศัพท์ลายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. (2553). @design : หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design. กรุงเทพฯ : ไว้ลาย.

สนั่น รัตนะ. (2549). ศิลปะลายกำมะลอ. กรุงเทพฯ : สิปประภา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ