การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • หากท่านยกเลิกการส่งบทความลงวารสารนี้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว ท่านยินดีที่จะเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
  • บทความนี้ไม่เคยได้รับการเผยแพร่หรือส่งเพื่อขอรับการพิจารณาในวารสารหรืองานประชุมวิชาการอื่นๆมาก่อน
  • ไฟล์บทความนี้ เป็นไฟล์ Microsoft Word
  • บทความนี้ได้จัดรูปแบบตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนของวารสาร
  • การอ้างอิงในเนื้อหา และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความใช้ตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องไม่มีปัญหาการลอกเลียนงานวิชาการ (Plagiarism) และได้แปลงเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงสําหรับ Foreign Language แล้ว

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ดาวน์โหลด

รูปแบบการเขียนบทความ

ดาวน์โหลด

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือบุคคลอื่นใด