การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • หากท่านยกเลิกการส่งบทความลงวารสารนี้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว ท่านยินดีที่จะเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
  • บทความนี้ไม่เคยได้รับการเผยแพร่หรือส่งเพื่อขอรับการพิจารณาในวารสารหรืองานประชุมวิชาการอื่นๆมาก่อน
  • ไฟล์บทความนี้ เป็นไฟล์ Microsoft Word
  • บทความนี้ได้จัดรูปแบบตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนของวารสาร
  • การอ้างอิงในเนื้อหา และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความใช้ตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องไม่มีปัญหาการลอกเลียนงานวิชาการ (Plagiarism) และได้แปลงเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงสําหรับ Foreign Language แล้ว

คำแนะนำผู้แต่ง

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับบทความวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะในการส่งบทความดังนี้

 

ดาวน์โหลด template บทความ (docx)

การส่งต้นฉบับ Dowload

การเขียนเอกสารอ้างอิง Dowload

บทความของท่านต้องมีการอ้างอิงอย่างน้อย 10 เรื่อง (เป็นการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ไม่เกิน 20% ของอ้างอิงทั้งหมด)

ทำตัวหนา ในบทความ *เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ*

ในรายการอ้างอิง

*(Book) Book name, (Journal) Journal name and (Website) Article name use bold (เพื่อตรวจสอบโดยวารสารจะปรับ
เป็นตัวเอียงตาม format ปกติ ก่อนตีพิมพ์)

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0 2160 1343-5  โทรสาร 0 2160 1341 Email : [email protected]

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือบุคคลอื่นใด