ปิดรับบทความประจำเล่ม 15 เล่ม 2 ปี 2566

10-07-2023

ปิดรับบทความประจำเล่ม 15 เล่ม 2 ปี 2566

ท่านที่สนใจยังสามารถส่งบทความ ได้ที่วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/index