ปิดรับบทความประจำเล่ม 16 เล่ม 1 ปี 2567

26-12-2023

ปิดรับบทความประจำเล่ม 16 เล่ม 1 ปี 2567

ท่านยังสามารถส่งบทความได้ที่ วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/submissions ซึ่งอยู่ฐาน TCI กลุ่ม 2 ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567