A Public Participation in Environmental Health Impact Assessment

A Case Study of The Rayong Industrial Estate Project (Ban Khai), Rayong

ผู้แต่ง

  • Sirikanya Chaowamai sirikanya.cha@stu.nida.ac.th

DOI:

https://doi.org/10.53848/irdssru.v10i2.127860

คำสำคัญ:

Public Participation, Environmental Health Impact Assessment, The Rayong Industrial Estate Project (Ban Khai), Transparency

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ ศึกษาปัญหาหรืออุปสรรค และนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการวิจัยเอกสาร และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสามเส้า ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ จัดอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมระดับการรับฟังความคิดเห็น โดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ขาดความโปร่งใสในการดำเนินการต่าง ๆ ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลโครงการที่ไม่เพียงพอ ขาดความชัดเจนและไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ไม่เชื่อมั่นต่อโครงการฯ ปัญหาหรืออุปสรรค พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมีความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการเกษตรกรรม แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษาควรมีการวางแผนหรือจัดเตรียมข้อมูลโครงการให้พร้อมก่อนที่จะนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ประชาชน และควรเลือกวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสภาพชุมชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2018

How to Cite

Chaowamai, S. (2018). A Public Participation in Environmental Health Impact Assessment: A Case Study of The Rayong Industrial Estate Project (Ban Khai), Rayong. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 10(2), 71–88. https://doi.org/10.53848/irdssru.v10i2.127860