ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

ผู้แต่ง

  • Kwannaree Klaprabchone Faculty of Management Sciences Kanchanaburi Rajabhat University
  • Montree Chuaychoo
  • Worakorn Chaemmuangpak

คำสำคัญ:

การปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม, บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชี เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุด      คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ( = 3.79, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ด้านแรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้เสีย                ( = 3.72, S.D. = 0.77) ด้านนโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหาร ( = 3.70, S.D. = 0.51) ด้านนโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของรัฐ ( = 3.59, S.D. = 0.51) และด้านความเชี่ยวชาญของนักบัญชี ( = 2.96, S.D. = 0.78) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, C.A., & Frost, G.R. (2008).Integrating sustainability reporting into management practices. Accounting Forum, doi:10.1016/j.accfor.2008.05.002.

Bouten, L., & Hoozee, S. (2013). On the interplay between environmental reporting and management accounting chane. Management Accounting Research, 24(4), pp. 333-348.

Chang, H., & Deegan, C. (2008). Environmental management accounting and environmental accountability within universities: Current practice and future potential. Environmental Management Accounting for Cleane Production, Springer, United Kingdom, pp. 301-320.

Conrad, K. (2005). Price Competition and Product Differentiation when Consumers Care for the Environment. Environmental and Resource Economics, 31, pp. 1-19

Farneti, F., & Guthrie, J. (2009). Sustainability reporting by Australian public sector organizations: Why they report. Accounting Forum, 33(2), 89-98.

Hunag, C.L., & Kung, F.H. (2010). Drivers of Environmental Disclosure and Stakeholder Expectation: Evidence from Taiwan. Journal of Business Ethics, 96(3), pp. 435-451.

IFAC International Federation of Accountants. (2005).Guidance Document: Environmental Management Accounting, International Federation of Accountants. New York, NY.

Jalaludin, D., Sulaiman, M., & Ahmad, N.N.N. (2011). Understanding environmental management accounting (EMA) adoption: a new institutional sociology perspective. Social Responsibility Journal, 7(4), pp. 540-557.

Nakasone, G.T. (2015). Environmental Accounting in Peru: A Proposal Based on the Sustainability Reporting in the Mining, Oil and Gas Industries. Contabilidady Negocios, 19(10), pp. 5-26.

Staniskis, J.K., & Stasiskiene, Z. (2006). Environmental management accounting in Lithuania: Exploratory study of current practices, opportunities and strategic intents. Journal of Cleaner Production, 14, pp. 1252-1261.

Tangpinyoputtikhun, Y., & Ussahawanitchakit, P. (2009). Roles of Governance-Based Practices in Accounting Information Effectiveness and Firm Growth of Thai-Listed Firms. Journal of International Business and Economics, 9(2), 389-411.

Thai Industrial Standards Institute. (2016). A List of Certified ISO 14001 Companies. Retrieved. 21 February 2016, from https://app.tisi. go.th/syscer/ 14000_t.html

Vichakprasert, P. (2010). TDRI report on the survey of people's attitudes towards environmental problems in Thailand. Thailand Development Research Institute. On December 2009.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04/05/2019