รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ตามแนวเกษตรเชิงพุทธบูรณาการ

ผู้แต่ง

  • Wattana Panadipo

คำสำคัญ:

เกษตรแนวพุทธ, เกษตรกรรมเชิงบูรณาการ, รูปแบบพัฒนาเกษตรกรรมเชิงพุทธบูรณาการ

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรเชิงพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ (2) เพื่อศึกษารูปแบบการเกษตรกรรมในสังคมไทยปัจจุบัน (3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมแบบใหม่เชิงพุทธบูรณาการ ผลวิจัยพบว่า เกษตรเชิงพุทธ หมายถึง การทำเกษตรกรรม โดยยึดหลักคำสอนทางพุทธศาสนาบนพื้นฐานศีล มีเมตตากรุณา แบ่งปันกัน เป็นสัมมาอาชีวะ  ปัจจุบันพระสงฆ์ได้สอนธรรมะโดยผ่านการทำเกษตรกรรมเพื่อเข้าถึงประชาชน ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพแทนการสอนธรรมะแบบจารีตที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต จากการถอดบทเรียนพระสงฆ์ที่สอนธรรมะผ่านการทำเกษตรกรรม 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มสันติอโศก (2) กลุ่มวัดสวนแก้ว (3) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และ (4) กลุ่มโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ทั้ง 4 กลุ่มมีแนวคำสอนเรื่องพุทธเกษตรกรรมคล้ายกันคือ สอนให้ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด สามัคคี แบ่งปันกัน และคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถธรรม โภควิภาค อปริหานิยธรรม พรหมวิหาร สัมมาอาชีวะ รูปแบบเกษตรเชิงพุทธบูรณาการเป็นการสอนธรรมะสอดแทรกเข้าไปในวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางด้านศีลธรรมควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพ ในกลุ่มชาวเกษตรกรที่รับเอาแนวคําสอนตามหลักธรรม ทําให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างดีทั้งในแง่ปัจเจกที่ก่อให้เกิดศีลธรรม การตระหนักรู้ ความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม ซึ่งเป็นจุดแข็งทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เกิดกัลยาณมิตรพึ่งพาอาศัยกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bond, G. D, (2013) Engaged Buddhism: Buddhist Liberation Movements in Asia, ed. by Christopher S. Queen, New York: State University of New York Press,1996.

BuddhaJkosacharn(2003.). Dhramapata Part: II Translated, Bangkok: Mahamakutrajavidhayalaya foundation under the Royal King Patronage,

Dharmapidok (P.A. Payutto)( 2005.), Buddhasart Dictionary, Dharma Codify,13th ed. Bangkok:S.R. Printing Mass Product Co.,Ltd.

Dharmapidok (P.A. Payutto), (1998.)The Sustainable Development, Bangkok : Komol Kimthong Foundation,

Dharmapidok (P.A. Payutto), (2000.) Decade Dhramathas by Phra Dhrmapitaka, Bangkok: Dharma Council,

Dharmapidok (P.A. Payutto), (2009.)BuddhaDhrma, 15th Bangkok: Saha Dhrmamix Press Co.,Ltd.

Dharmapidok (P.A. Payutto),( 1998.) Buddhist Jurisprudence, 3rd ed. Bangkok ; SahaDhrammix Co.,Ltd.

Dharmapidok (P.A. Payutto),( 1999.) Vinaya more Powerful than thinking, Bangkok: MCU Press,

Dharmapidok (P.A. Payutto),( 2003.) Buddhasart Dictionary, Vocabulary Codify,11th ed. Bangkok: MCU Press.

Dharmapidok (P.A. Payutto),(2003.) Buddha Method in Teaching, Bangkok: Beauty Printing Co.,Ltd.

DhepRattamuni (Saipong Anomayapunyo), ( 2013.) Buddhist Agricultural Method for the Community Economy Problem-Solving, Ph.D. Dissertation, Graduate Institute, MCU.

Dhepvadi (Prayut xapytto)( 1992. ) What problems Monk and Forest are. Nondhaburi : ParpPrint, Co.,Ltd.

Dhrmarato, M. (Memanee),( 2011.) “Study on Motivational Creation from Buddha Method of Teaching”, M.A. in Buddhist Study, MCU Graduate, Mahachulalongkornrajavidhayalaya University,

Hutanuwat, N. & Hutanuwat, N.( 2012.), SWOT: Strategic Planning for Community Development, Bangkok : Lakkana Print Co.,Ltd.
Institute, MCU.

Katavanich, T.(2003.), General Psychology, Bangkok: Se-education Co.,Ltd (Public)

Keown, D. (2003). A Dictionary of Buddhism, New York: Oxford University Press,

Maathai, W.( 2006.) The Green Belt Movement, New York: On Union Square West Press,

Mahachulalongkornrajavidyalaya.(1989) Bali Tipitaka MCU 2500 Version. Bangkok: MCU Press,

Mahachulalongkornrajavidyalaya.(1992). Bali Commentary, MCU Bali Commentary, Bangkok: MCY Press

Mahachulalongkornrajavidyalaya.(1996). Thai Tipitaka MCU ed. Bangkok

Nakata, T. (2000).Buddhism and Thai Society, Bangkok: Saha Dhrmamix Co.,Ltd.

Narachetto, Y(1988). Buddhist Integrated Self Dependence Principles in Thai Society, Ph.D Dissertation, Graduate

Paneeto, S. (2008.), Saving Truth: Accumulated Social Capital. 3rd ed. Bangkok: Local Community Development Institute,
Printing & Publishing Co.,Ltd.

Puntasen, A. (2007) Buddhist Economics: Evolution Theory, and Application with several Sectors in Economics, Bangkok: Amarin

Sirikarn, P.( 1986.) Monks’ roles in Rural Development works, Social Development Institute, Chulalongkorn University,

The Royal Institute(2003.), Royal Institute Dictionary, Edition, 1999, Bangkok: Siriwattana Inter Print Co; Ltd.,

Vajiramathi, V.( 2003) Economics for Happiness, Samutprakarn : Offset Plus Co., Ltd.

Vuddiikaro, S. (2013.)The study of the World Citizenship in terms of Buddhist Views, Graduate Study Periscope. 9th year, Extra edition 2013, Bangkok: Century Press C .,Ltd.

Yaibumrong, S. and Assciation. (2014.), Rice outside the Field: Modern Rice Transplant , Bangkok, Natural Agriculture Press,

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04/04/2019