การสร้างเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยววัดไทยด้วยวิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต

ผู้แต่ง

  • รัตนทิพย์ รัตนชัย

คำสำคัญ:

วิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต, วัดไทย, เว็บไซต์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบแบบพลวัตนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการทำงานของเว็บไซต์ให้มีลักษณะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลของวัดให้สามารถบันทึกและปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลตามปฏิทินกิจกรรมด้วยตนเองได้ตลอดเวลาสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตรงความต้องการโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาสถานที่สำคัญความจำเป็นในการใช้สอยของถาวรวัตถุรวมถึงข้อปฏิบัติในการทำกิจของสงฆ์ตลอดจนประเพณีที่ดีงามในแต่ละวัดไทยของท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้ผลการทำงานของเว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] รัตนทิพย์ รัตนชัย และอื่นๆ. 2552. ระบบฐานข้อมูล
เพื่อการท่องเที่ยวภายในวัดของเขตดุสิต. รายงาน
การวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
สวนสุนันทา.
[2] กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์. 2550. ออกแบบเว็บให้
น่าใช้ (Designing Web Usability). กรุงเทพมหานคร:
เคพีที คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
[3] วศิน เพิ่มทรัพย์ และวิโรจน์ ชัยมูล. 2548., ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น.
[4] สมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส. 2546. “ศิลปกรรมวัด
ราชาธิวาส.” ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัด
ราชาธิวาส ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546. กรุงเทพฯ:
ศิวัตน์การพิมพ์.
[5] พจนพร. 2550. ศาสนสถาน โบราณสถาน สังเวชนีย-
สถาน ปูชนียสถาน : ฉบับที่ 2726 ปีที่ 53 ประจ?ำวัน
อังคาร ที่ 16 มกราคม 2550.: http://www.sakulthai.
com/dsakulcolumnDetailsql.asp?stcolumnid=
5337&stissueid=2726&stcolcatid=2&stauthorid=54
[6] จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์. (ม.ป.ป.) “วัดไทย.”
สารานุกรมไทยส?ำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28: http://
guru.sanook.com/encyclopedia/วัดไทย/ :
25/8/52)
[7] Benjamin J. J. Voigt. 2004. Dynamic System
Development Method. Department of Information
Technology University of Zurich, Switzerland.
[online] available : http://www.ifi.
uzh.ch/rerg/fileadmin/downloads/teaching/
seminars/seminar_ws0304/14_Voigt_DSMD_
Ausarbeitung.pdf. 2010.
[8] Wikipedia, the free encyclopedia. Dynamic
Systems Development Method. [online]
available : http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_
Systems_Development_Method#Stage_3:_
Design_and_Build_Iteration. 2010.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

08/29/2019