ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในบริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี และสามร้อยยอด

ผู้แต่ง

  • กฤษฎา สังขมณี

DOI:

https://doi.org/10.53848/irdssru.v2i1.212641

คำสำคัญ:

ปัจจัย, ร่วมทุน, ธุรกิจที่พัก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในเขตพื้นที่ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรีและสามร้อยยอด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดได้มาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการจำนวน 220 ราย โดยการเลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอนและจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประกอบการจำนวนหนึ่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติคทวิ และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า1) สามปัจจัยต่อไปนี้ สินทรัพย์ที่ถือครอง สภาพภูมิศาสตร์และการบริหารงานภายในกิจการ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินงานของกิจการ ประสบการณ์ ขนาดของธุรกิจ ศักยภาพในตลาด และกระบวนการทำงาน โดยทั้ง 5 ปัจจัยสามารถทำนายการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนได้ร้อยละ 88.20และ 3) สามปัจจัยต่อไปนี้คือ ที่ตั้ง ประเภทสถานประกอบการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจที่พัก มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกรูปแบบการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

References

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2551). นโยบายการส่ง-

เสริมการลงทุน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

การเมืองพ่นพิษฉุดเศรษฐกิจดิ่ง. (2553, เมษายน).

กรุงเทพธุรกิจ Biz Week, 5 (303), หน้า 12.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2551).

สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ

ประจำปี 2548. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. (2549). การบริหารธุรกิจระหว่าง-

ประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทาลัย.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2551). ประมวลข้อมูลสถิติที่

สำคัญของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล. (ผู้ผลิตรายการ). (2552,

มกราคม 16). ชวนลงทุนท่ามกลางพายุเศรษฐกิจ

[รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ: สถานีโทรทัศน์ช่องทรู-

วิชั่น 8.

Buckley, P.J., & Chapman, M. (2001). The

dynamics of International Competition.

International Business Review, 10 (1), 129 - 130.

Davidson, W.H. (1993). Beyond re-engineering:

The three phases of business transformation.

IBM systems Journal, 32 (1), 485 - 499.

Dunning, J.H. (2000).The Eclectic Paradigm as

an envelope for economics and business theories

of MNE activity. Journal of International

Business Studies, 40 (1), 163 - 190.

Ekrem, T., & Keith, W.G. (1998). Determinants

of foreign direct investment in Turkey. Thunderbirds

International Business Review, 40 (3),

- 72.

Johanson, J., & Vahlne, J.E. (2006). Commitment

and opportunity development in the internationalization

Process : A note on the Uppsala

internationalization process model. Jounal

of International Business Studies, 46 (2),

- 178.

McIntosh, W.R., & Goeldner, R.C. (2003). Tourism:

Principles, practice, philosophies. New

York: John Wiley & Sons.

Root, F.R. (2006). Designing entry strategies for

international markets. Lexington, MA: Lexington

Books.

Tomlin, K. M. (2000). The effects of model

specification on foreign direct investment

models : An application of count data models.

Southern Economics Journal, 67 (2), 48 – 54

Treviño, L.J., & Mixon, F.G., (2004). Strategic

factors affecting foreign direct investment

decision by multi-national enterprises in Latin

America. Journal of World Business, 39 (3), 233 - 243.

Yamanae, T. (1967). Statistics: An introductory

(2 nd ed.). New York: Harper and Row.

Zhao, H. & Zhu,G. (2000). Location Factors and

Country of Origin Differences: An Empirical

Analysis of FDI in China. Multinational Business

sReview, 8 (1), 60 – 73.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-08-2019

How to Cite

สังขมณี ก. (2019). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในบริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี และสามร้อยยอด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2(1), 70. https://doi.org/10.53848/irdssru.v2i1.212641