ความพึงพอใจ ด้านปัจจัยการตลาด ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันตัดสินใจ ที่กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง

Authors

  • กวิน วงศ์ลีดี

Keywords:

Satisfaction, Market Factors, American Tourists

Abstract

The main objective of this research was to study satisfactions of marketing factors that make American tourists choose to revisit Thailand. While dependent variables were gender, age, and education, independent variables were satisfactions in four important areas of marketing mix which are product, price, place, and promotion. The samples used in this research were 400 inbound and outbound American passengers who were at the Suvanabhumi Airport. Questionnaires are used for collecting the data. Descriptive statistics used in this research include percentage, mean, and standard deviation. The findings of this research found that 96% of American tourists wanted to come back to Thailand again. Also, 97 % of American tourists who have visited Thailand wanted to tell friends and family to visit Thailand. The overall level of satisfaction about market factors was “satisfied”. The image of Thailand in the eyes of American tourists includes Thai food, Thai culture, and Thai beach. The most Thailand was the recommendation from friends and family.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] กัลยา วานิชย์บัญชา. 2552. การใช้ SPSS for
Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2554.
สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ปี 2548 - 2553.
[3] บุษยา สุธีธร และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. 2541.
เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้
มาเยี่ยมประเทศไทย. รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุน
จากสำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
กระทรวงศึกษาธิการ.
[4] ประกาศิต ทองเจือเพชร. 2544. ปัจจัยทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา. วิทยานิพนธ์วิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[5] สุชาดา นิ่มหิรัญวงษ์. 2544. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
[6] อมรรัตน์ วงศ์เป็ง. 2550. ปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชาวยุโรป.
วิทยานิพนธ์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร. ธัญบุรี.
[7] Cronbach, Lee. 1974. Essential of Psychological
Testing. 3rd ed. New York: Harper & Row
Publisher. P. 161.
[8] Yamane, Taro. 1976. Statistic: An Introduction
Analysis. 2nd edition. New York : Harper and
Row.
[9] Zeithalm, V., A, and Bitner, M., A. 2003.
Ser vice Marketing : Integrating Customer
Focus Across the Firm, 3rd Edition. McGraw-Hill,
USA.

Published

2019-08-30

How to Cite

วงศ์ลีดี ก. (2019). ความพึงพอใจ ด้านปัจจัยการตลาด ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันตัดสินใจ ที่กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 3(1), 14. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/212723