ส่วนประสมการตลาดคอนโดมีเนียมริมแม่น้าเจ้าพระยา

ผู้แต่ง

  • ชนินทร์ วิชชุลตา
  • ญาณกร โท้ประยูร

คำสำคัญ:

ส่วนประสมการตลาด, คอนโดมีเนียม, แม่น้าเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อคอนโดมีเนียม
ริมแม่น้าเจ้าพระยา 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียม
3) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อคอนโดมีเนียม โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 200 คน ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-testค่า F-test (การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว) และการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพแต่งงาน และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001-60,000 บาท ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการเลือกซื้อ ด้านการสื่อสารด้านการการตลาด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมการตลาดพบว่าเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได้ต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนโดมีเนียม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chumnankrit, E. (2013). Intelligent Organization
of The large companies in
Thailand. Rangsit University Hall.
Hongma, T. (2007) Part factor mixes
marketing way that affects
filtration behaviour buys goods
OTOP, at produce by business
community Ko krat group , the
Nonthaburi is : Rajapruk College.
Formhttp://demo8.rcweb/doc/RC_R
R/2555_Market_Thusana.pd (2014,
15 may).
Keegan, W.J. (2002). Global Marketing
Management. (7th ed.). New Jersey:
Prentice-Hall International.
Kotler, P. (2000). Marketing Management.
(The Millennium Ed.). New Jersey:
Prentice.
The Brooker Group. (2002) Thailand
Stats. Bangkok: Brooker Tara Siam.
The centre project data builds , project
database builds new and adjust ,
in Thailand Form http://
www.icons.asp?lang=EN&page=new
sdetail&newsno=33184)0 2014, 20,
January. (in Thai).
Wong-krisee, S. (2013) The Marketing Mix
Model 4’Cs and 4’Fs, the
Advertising on Social Network,
and the Marketing Activities
Affecting the Customer’s
Intention to Use the Artificial Turf
Football Field in Bangkok. Bangkok
University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-09-2019