คุณสมบัติของไม้ไทยที่เหมาะสมสาหรับทากีตาร์โปร่ง

ผู้แต่ง

  • วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์

คำสำคัญ:

คุณสมบัติไม้ของไทย, กีตาร์โปร่ง, คุณภาพเสียง

บทคัดย่อ

คุณภาพโดยการคัดเลือกไม้ของไทยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคุณลักษณะของไม้ที่ใช้ทากีตาร์
โปร่ง แล้วนามาทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของไม้ในประเทศไทยที่
เหมาะสมในการทากีตาร์โปร่ง 2) เพื่อสร้างกีตาร์โปร่งใช้ไม้ของไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 3) เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติเสียงกีตาร์โปร่งที่ทาจากไม้ไทย พบว่า การศึกษาคุณสมบัติของไม้ได้คัดเลือกไม้และทาการทดสอบไม้ในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้ที่ทากีตาร์โปร่งโดยทั่วไป มีส่วนประกอบของลาตัวกีตาร์ได้แก่ ไม้หน้า ไม้หลัง ไม้ข้าง ส่วนคอกีตาร์ประกอบด้วยไม้ทาคอกีตาร์ และฟิงเกอร์บอร์ด จากการทดลองพบคุณสมบัติใกล้เคียงได้แก่ ไม้หน้าใช้ไม้ขนุนกับไม้จาปา ไม้หลังและไม้ข้างใช้ไม้พะยูงกับไม้มะค่า คอใช้ไม้ตะเคียน ฟิงเกอร์บอร์ดใช้ไม้รักเขา ไม้ของไทยที่ผู้วิจัยนามาสร้างเป็นกีตาร์สามารถขึ้นรูปได้ จานวน 4 ตัว โดยใช้ไม้ตะเคียนทาคอและฟิงเกอร์บอร์ดใช้ไม้รักเขาทั้ง 4 ตัว ลาตัวไม้หน้าใช้ไม้ขนุนและจาปาส่วนไม้หลังใช้ไม้พะยูงกับไม้มะค่าสลับกันมีสเกลยาว 25.4 นิ้วรูปทรง เดรดนอต(Dreadnought) ในด้านการวัดคุณภาพของไม้วัดทั้งทางวิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ คุณลักษณะของเสียงไม้ที่หน้าและไม้หลัง สรุปได้ดังนี้ไม้ขนุน ให้เสียงอบอุ่น เสียงแหลมไม่ชัด เสียงกลางและเสียงเบสดี ไม้จาปาให้เสียงแหลม เสียงกลางชัดเจน เสียงเบสเบา ไม้พะยูงให้เสียงชัดเจน ดังกังวานสะท้อนเสียงได้ดี ไม้มะค่าการสะท้อนเสียงไม่มาก เสียงไม่ดังกังวาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bacon, T. And Hunter, D. (2003). Acoustic
guitar the llustrated encyclopedia.
San Diego: Advantage Pubishers
Group.
Benedetto, R. (1994). Making an archtop
guitar. USA: Hal Leonard.
Bogdannovich, J S. (2007). Classical guitar
making. New York: Sterling
Publishing Co., Inc.
Chonpairoj, J. (1983). Music and the
Northeast Basics Maha Sarakham
: Department of Orchestral Faculty
of Humanities and Social Sciences
Srinakharinwirot University, Maha
Sarakham.
Cumpiano, W. R. and Natelson, Jonathan
D.(1993). Guitar making. Tradition
and teahnology. USA: Chronicle
Books LLC.
Department of Public Works and Town &
Country Planning (2007). Wood
testing standards. 25 September
2011. http://www.eservices.dpt.go.
th>standard>data>sdw.
Kinkead, J. (2004). Build your own
acoustic guitar. USA: Hal Leonard.
Levan, J. (2006). Guitar setup,
maintenance & repair. USA: Mel
Bay.
Pedgly, Owain. (2006). Centre for
material and structures. 3 August,
2011, http:// www.liverpool.ac.uk.
Pornprasit, K. (2005). Northeastern Thai
music culture. Bangkok:
Chulalongkorn University.
Robinson,L.(2003). A Guitarmaker’s
Canvas : The Inlay Art of Grit
Laskin. San Francisco: Backbeat
Books.
Rodriguez, M. (2003) .The art and craft
of making classical guitar. USA:
Hal Leonard.
Sandberg, L. (2000). The acoustic guitar
guide. USA: Backbeat Books.
Shaheen, P. M. (2004). Sensivity Analysis
of the natural frequency and
modal effective weight of mode
(0,0) of top and back plate of
an acoustic steel-string guitar.
USA: California State University
Sodsuchart, K. (2005). The Guitar Mag.
Bangkok: Sawang Printing.
Williams, J. (1990). A Guitar Maker’s
Manual. Australia: Hal Leonard.
Willis, A. (2006). Step By Step Guitar
Making. United Kingdom: GMC
Pubications.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-09-2019