ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน ในอาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ผู้แต่ง

  • อุษา อมรรัชยาวิจารณ์

คำสำคัญ:

หนี้นอกระบบ, การกู้เงิน, ชาระหนี้, ชุมพร

บทคัดย่อ

การวิจัยศึกษาสาเหตุในการเกิดหนี้นอกระบบ พร้อมกับวิเคราะห์พฤติกรรมการกู้ยืมเงินนอกระบบ
และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จานวน 400 คน พบว่า ที่ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง รองลงมา คือ อาชีพค้าขายและ เกษตรกรรม สาเหตุที่มีผลในการเกิดหนี้นอกระบบในระดับมาก สูงสุด คือ ด้านรายได้ รองลงมาได้แก่ ด้านสังคม ด้านค่าใช้จ่าย ด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้น ตามลาดับ ส่วนสาเหตุการก่อหนี้และ
มูลเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ คือ รายได้ไม่เพียงพอมากที่สุด แหล่งการกู้เงินของประชาชนส่วนใหญ่
มาจากญาติ พี่น้อง และธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เหตุผลในการกู้เงินเพื่อหมุนเวียนในการใช้จ่ายธุรกิจ และ
ใช้จ่ายประจาวันมีความถี่ในการกู้เงินจานวน 3 เดือนต่อครั้ง จานวนเงินในการกู้ในแต่ละครั้ง 20,001 -
30,000 บาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่เคยผิดนัดชาระหนี้เงินกู้นอกระบบ สาเหตุที่ผิดนัด คือ เหนียวหนี้ เกิดจาก
ความจาเป็นในครอบครัว ส่วนเพื่อน และญาติพี่น้องจะเป็นบุคคลให้ความช่วยเหลือในการชาระหนี้
นอกระบบ ส่วนด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐบาล มีความคิดเห็นระดับมาก ในโครงการแก้ไข
ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการมากกว่าสินเชื่อ Nano-Finance นอกจากนี้ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อ
การเกิดหนี้นอกระบบแตกต่างกัน และพฤติกรรมการกู้ยืมเงินมีความสัมพันธ์กับรายได้ ค่าใช้จ่าย
ด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้น ด้านสังคม และด้านการประชาสัมพันธ์ของแหล่งเงินกู้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonsiri, S. (2014). Factor affecting on
unorganized debt of agricultural
products retailers in fresh market
under the bangkok metropolitan
administration city market office.
Journal of Research 5(1), 75-90.
Center District. (2015). The survey
Chumphon municipality. Searching
for November 12th 2014 From
http://www.amphoe.com/menu.ph
p?mid=1&am=122&pv=11.
Centre for Economic and Business
Forecasting, University of the Thai
Chamber of Commerce. (2014).
The household debt. searching
for November 12th 2014 From
http://cebf.utcc.ac.th/upload/poll
_file/file_th_39d25y2014.pdf.
Finance Information Group Ministry of
Finance. (2014). Debt solutions
system integration and
sustainability. searching for November
12th 2014 (From http://www.
ryt9.com/s/prg/1972323.)
Help debtors and people who are not
treated fairly. (2014). Ministry of
Justice. Justice potential legal
Plas people “Armed debtor
knowingly debt” searching for
November 12th 2014 From
http://website2556.moj.go.th/uploa
d/main_magazine/uploadfiles/1496
col_9314.pdf.
Kaewma, C. (2010). Debt and decision of
not paying off informal deft by
entrepreneurs of motorcycle
taxi. A thesis submitted in partial
fulfillment of the requirement for
the Dgree Master of business
administration, Silpakorn University
Kanjang,K. (2004). The external debt of
the public in the subdistrict King
Amphoe Lao Sua Kok, Ubon
Ratchathani, Special issue, Master
of Public Administration
Department of General
Administration, College of Public
Administration. Burapa university.
Kaonglaong, S. (2006). Factors affecting
the overdue debt case study:
Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives, Amphoe Bang
Saphan, Prachuap Khiri Khan
Province. MBA Thesis Faculty of
Business Administration, Stamford
International University.
Pootanast, P. (2012). Government policies
in the management of external
debt in Bangkok. Journal of
Humanities and Social Sciences,
Mahasarakrm university. 32(6),
210-220.
Srinuan, N., Seesang, S. and Nilvises, P.
(2011). The informal loan causes of
farmers in pla pak district of
nakhon phanom province. The
2nd STOU Graduate Research
Conference.
Sujasee, M. (2009). Factors affecting the
external debt of the household
municipalities Chom Phu, Saraphi
District of Chiang Mai Province
Tanyapot, T. (2011). Study the causes
and factors that led to the debt
and the need to provide
government assistance to people
who owe the system as well as
the guidelines in enhancing
careers, increase revenue and
enhance the quality of life to be
able to solve the debt problem
formal sustainability. Bangkok:
Thailand National Defence College.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-09-2019