ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้แต่ง

  • กังสดาร แตงน้อย

คำสำคัญ:

บทความ

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำแนกตามเพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) คณะและวิทยาลัยในกำกับ ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากทุกคณะและวิทยาลัยในกำกับ คณะละ 45 คนมีจำนวน 405 คน การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา จำแนกตามตัวแปรเพศด้วยสถิติ t - test และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา จำแนกตามตัวแปร ชั้นปีที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคณะและวิทยาลัยในกำกับ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe
         ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามากกว่านักศึกษาชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักศึกษาชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 5) นักศึกษาคณะต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019