ผู้ชายพันธุ์ใหม่ : ความภาคภูมิใจกับการใช้ร่างกายเสมือนวัตถุทางเพศ

ผู้แต่ง

  • วรกมล วิเศษศรี

คำสำคัญ:

การรับรู้ตนเสมือนวัตถุ, วัตถุทางเพศ, การเห็นคุณค่าในตนเอง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง SPORNOSEXUAL ผู้ชายพันธุ์ใหม่: ความภาคภูมิใจ
กับการใช้ร่างกายเสมือนวัตถุทางเพศ ที่ส่งผลให้เพศชายในปัจจุบันมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นในเรื่อง
ของการนาเสนอภาพเรือนร่างความเป็นชาย เช่น กล้ามเนื้อ สัดส่วนต่าง ๆ ของตนที่แสดงความเย้ายวน
ใจหรือดึงดูดทางเพศออกสู่สื่อสาธารณะ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ตนเสมือนวัตถุ (Self-
Objectification Theory) และแนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) ในการอธิบายมูลเหตุ
จูงใจสาคัญที่ทาให้เพศชายกล้าลุกขึ้นมาปฏิวัติตนเอง
ผลการศึกษาพบว่า ความกังวลทางกายภาพภายนอกด้านรูปโฉมนั้นได้รับอิทธิพลมาจาก
การเปิดรับสื่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อการเห็นคุณค่าในตนเองที่นาไปสู่
การพัฒนาศักยภาพร่างกายของเพศชาย โดยเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายเพื่อสร้าง
กล้ามเนื้อที่สวยงาม ซึ่งเป็นส่วนเสริมความภาคภูมิใจในเรือนร่าง ให้เพศชายมีความกล้าที่จะนาเสนอ
ภาพแทนตนเองบนโลกสังคมออนไลน์ได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alicke, M. D., & Sedikides, C. (Eds.). (2011).
Handbook of self-enhancement
and self-protection. Guilford Press.
Baird, A. L., & Grieve, F. G. (2006). Exposure to
male models in advertisements
leads to a decrease in men's body
satisfaction. North American
Journal of Psychology, 8(1).
Barthel, D. (1992).When men put on
appearances: advertising and the
social construction of masculinity.
Men, masculinity, and the media,
1, 137-153.
Connell, R. W. (1995). Masculinities.
Beverley: University of California
Press. Consult, 20.
Coopersmith, R. (1981). The Antecedent
of Self Esteem. California:
Psychologist Press, Inc.De.
Development and Validation. (1996).
Psychology of women quarterly
20(2), 181-215.
Franzoi, S. L., & Shields, S. A. (1984). The
Body Esteem Scale: Multidimensional
structure and sex differences in a
college population. Journal of
personality assessment, 48(2),
173-178.
Fredrickson, B., &Roberts, T. (1997).
Objectification Theory: Toward
understanding women’s lived
experiences and mental health
risks. Psychology of Women
Quarterly, 21(2), 173-206.
Halliwell, E., Dittmar, H., & Orsborn, A.
(2007). The effects of exposure to
muscular male models among
men: exploring the moderating role
of gym use and exercise motivation.
Body Image, 4(3), 278-287.
Kedsing, W. (1998). Statistic for
Researchers. Bangkok: Thaiwattana.
Kedwongsa, P. & Chonwan S. (2015). Who
are U On Online Networking:
Behaviors and Differential of
populations in Thailand at Year
2015, NakhonPathom: Mahidol
University.
Khopornprasert, B. (2014). Behaviors of
University’s Students on
Facebook: Bangkok, Journal of
Romepho, Bangkok: Kirt University.
Leary, M. R., & Tangney, J. P. (2012).
Handbook of Self and Identity.
New York: Guilford Press.
Macionis, J. J., Benoit, C., & Jansson, M.
(2001). Society, the Basics,
Canadian Edition: Powerpoint
Slides. Pearson Education Canada.
Mar, M. B., Serentas, W. S., Tik-Ing, L. J. A.,
& Tarusan, M. A. E. (2015).
Spornosexual: A Case Study.
Psychology, 6(9), 1067.
Mark Simpson. (2014, 10 June). The
Metrosexual Is Dead. Long Live
the “Spornosexual”. The
Telegraph. Retrieved from
http://www.telegraph.co.uk/men/fa
shion-and-style/10881682/Themetrosexual-
is-dead.-Long-live-thespornosexual.
html. McKinley, Nita
Mary, and Janet Shibley Hyde. "The
objectified body consciousness scale
Marketing Seminar 17th (2015, Jan).
SPORNOSEXUAL life’s styles for
Marketers. Bangkok: Mahidol University.
National Statistics. (2011). Thai Sports’
Behavior of Thailand; year2011.
http://service.nso.go.th/nso/web/su
rvey/surpop2-4-2.html.
National Statistics. (2014). Survey of
Information Technology and
Communication in Houses year
2014.Bangkok: Forecast statistics
Institute.
PrachachatOnline. (2015, 19 March).
Fitness’s Trend in Thailand:
Prachachat Business News.
http://www.prachachat.net/news_d
etail.php?newsid=1426760497.
Rogers, C. R. (1961). On becoming a
person: A therapist's view of
psychology. London: Constable.
Rosenberg, M. (1979). Conceiving the
Self. New York: Basic, Inc., Publisher.
Rutledge, P. (2014, 27 June).
Spornosexuality Body Image and
Boys. Retrieved from http://
pamelarutledge.com/2014/06/27/s
pornosexuality-body-image-andboys/.
Siripunlop, K. (2015). SPORNOSEXUAL:
Opportunity and Marketing
Strategy, (JISB), 1(1), 120-136.
Stuart, G. W., & Sundeen, S. J. (1987).
Liaison nursing: A model for
nursing practice. Principles And
Practice of Psychiatric Nursing, The
CV. Mosby Company, St. Louis, 784,
799.
Sueroj, K. (2013). Teenager’s
Communication Behaviors on
Facebook, Yearly Report, Bangkok:
Thammasat University.
Suwanphanit, S.(2006). Factors of
Behavior Effect to Students of
Institute of Physical Education;
Krabi, Krabi: Institute of Physical
Education.
Wijitboonyarak, P.(2011). Social Network:
Future Network. Journal Of
Management, 31(4). 99-103.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019