การศึกษาแนวคิดทางทัศนศิลป์ที่ส่งผลต่อกระบวนการสอนทัศนศิลปศึกษา : กรณีศึกษา อารี สุทธิพันธุ์

ผู้แต่ง

  • พิบูลย มังกร
  • อำนาจ เย็นสบำย
  • วิรุณ ตั้งเจริญ
  • วิรุณ ตั้งเจริญ
  • สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

คำสำคัญ:

ทัศนศิลปศึกษา,กระบวนการสอนทัศนศิลปศึกษา,แนวคิดทางทัศนศิลป์,อารี สุทธิพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางด้านทัศนศิลป์ของ อารี สุทธิพันธุ์ และเพื่อวิเคราะห์แนวคิดทางด้านทัศนศิลป์ของ อารี สุทธิพันธุ์ ที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลปศึกษา

วิธีดำเนินการวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ทำการศึกษาแนวคิดทางทัศนศิลป์ที่ส่งผลต่อกระบวนการสอนทัศนศิลปศึกษา : กรณีศึกษา อารี สุทธิพันธุ์ ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้วยวิธีการดังนี้ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก และการติดตามการสอนของอารี สุทธิพันธุ์ ในการไปให้ความรู้ ให้การอบรม และการบรรยายในสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือน กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 2) การสังเกตการณ์โดยใช้ทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 3) ศึกษาเอกสาร หนังสือ ที่อารี สุทธิพันธุ์ เขียนหรือแต่งขึ้น และเอกสาร หนังสือที่อารี สุทธิพันธุ์ อ่านหรือค้นคว้า ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนแนวคิด 4) การสัมภาษณ์บุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและนักวิชาการทางทัศนศิลป์และการศึกษาศิลปะ เพื่อสะท้อนมุมมองที่มีต่อ อารี สุทธิพันธุ์

ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดของอารี สุทธิพันธุ์ ที่ส่งผลต่อกระบวนการสอนทัศนศิลปศึกษามีดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2.เชื่อว่ามนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสอน 3.เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อสร้างประสบการณ์ทางศิลปะที่เชื่อมโยงกับความคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดทบทวน ให้กับผู้เรียน โดยเชื่อว่าศิลปะคือประสบการณ์ 4.การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมนวการลากและการระบาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Cultural Promotion.
(2012). Coined words to Aree
Soothipunt National artist, Visual
Arts(Painting).
Meksawan, T. (March 14, 2016). Interview.
Royal Thai Government Gazette National
(1999), Education Act of B.E,
2542, Vol. 116, Part 74 a, pp, 2-3.
Soothipunt A. (2013). The National artist
– From what I have done.
Bangkok: Print Pro.
Soothipunt A. (November 15, 2015).
Interview.
Soothipunt, A. and team. (2015). Neo
Drawing and Painting. Bangkok:
Santisiri Printing.
Tassananchalee K. (January 3, 2016).
Interview.
The discussion and arts probe’s Aree
Soothipunt. (2001). The
commemorative book of visual
art exhibition, 72 Years of Aree
Soothipunt. Bangkok.
Tungcharoen W. (2002). Visual Art
Research. (2
nd
ed). Bangkok: Santisiri
Printing.
Tungcharoen W. (2013). Trace Aree
Soothipun : National artist, Who
admire the flame of the past but
refuses the ashes from the past
(online). Retrieved December 30,
2014, from www.wwartcoll.com
/articles (23)
Tungcharoen W. (April 29, 2016).
Interview.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019

Most read articles by the same author(s)