กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • จิราพร สุขกรง
  • สุวรีย์ ยอดฉิม

คำสำคัญ:

กลวิธีการเรียนรู้, นักศึกษา

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จาการใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงสาหรับการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 256 คน และแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม โดยวิธีการนาแบบสอบถามของ Oxford (1989) เพื่อประเมินกลวิธีการเรียนรู้ภาษา SILL แล้วให้
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างข้างต้นทาแบบสอบถาม จากนั้นนาผลที่ได้ดาเนินการคานวณตามตารางให้คะแนน
ของ Oxford (1989) แล้วนามาประมวลผลเป็นค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม
ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม นากลวิธีอภิปัญญามาใช้บ่อยถึงบ่อยมาก สาหรับ
กลวิธีความรู้ความเข้าใจและกลวิธีการเสริมและทดแทน พบว่านักศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับสูง และกลุ่มปานกลางได้นามาใช้บ่อยถึงบ่อยมาก และนักศึกษากลุ่มต่านามาใช้
น้อยถึงแทบไม่ได้ใช้เลย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brown, H. (1989). Principal of language
learning and teaching. (3rd ed).
Cambridge: Prentice Hall
International (London) Ltd.
Carrell, P. & L. Monroe. (1993). Learning
styles and composition. Modern
language learning. 77 Septmber
1993, 148-162.
Chamot, A. U. (1987). The learning
strategies of ESL students. 68-91.
in A. Wenden and J. Rubin (eds.).
Learning strategies in language
learning. Cambridge: Prentice Hall
International (London) Ltd.
Clement, R., Z. Dornyei & K. A. Noels.
(1994). Motivation, self-confidences
and group cohesion in foreign
language classroom. Language
learning. 44 March 1994, 417-418.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha
and the internal structure of test.
Psychometrika. 16 (3), 297-334.
Davis, E. C., H. Nur & S. Ruru. (1994).
Helping teachers and students
understanding learning styles.
English teaching forum. 21.July
1994, 12-18.
Dunn, R. (1984). Learning styles: state of
the scene. Theory into practice. 23
December 1984. 10-19.
Ehrman, M. & R. Oxford. (1988). Journal of
psychological type and adult
language learning strategies. A pilot
study. Journal of psychological
type. 16 April 1988. 22-23.
Ellis, R. (1993). Second language acquisition
and language Pedagogy. Clevedon,
Avon: Multilingual Matters, 112-123.
Frasier, D. (1991). A study of strategy use
by two emergent readers in a oneto
one tutorial setting. Dissertation
abtract international. 52 October
1991, 1274.
Grasha, A. & Reichman, S. (1975).
Workshop handout on learning
styles. Ohio: Faculty Resource,
University of Cincinnati.
Green, J. M. & Oxford, R. (1995). A closer
look at learning strategies.
Proficiency, and gender. TESOL
Ouartly 29/2 summer 1995, 261-297.
Huang, X. H. (1985). Chinese ESL
students: learning strategies for
oral communication. TESOL
Quarterly. 19 March 1985, 167-180.
Hyland, K. (1993). Culture and learning:
A study of the learning styles
preference of Japanese student.
RELC Journal. 2 December 1993, 69.
Intrarakha, P. and D. Chantrupanth.
(1995). A survey of opinions on
preferred learning styles and
course materials in English of
first-year nurseing students,
Mahidol University. Thai TESOL
Newsletter. 6 June 1995, 41-43.
Kinsella, K. (1995). Understanding and
empowering diverse learners in
ESL Classroom. In J.M. Reid (Ed)
learning styles in the ESL/EFL
Classroom. 170-195. Boston: Heinle
& Heinle.
Kyriacou, C., N. Benmansour & G. Low.
(1996). Pupil learning styles Foreign
language learning. Language
learning journal. 13 March 1996,
491-501.
McGroatry, M., & Oxford, R. (1990).
Language Learning Strategies: An
introduction and Two related
studies. In Padilla, A.M. et al.
(Eds.).Foreign Language Education:
Issues andStrategies. (pp. 56-74).
CA: SAGE Publications.
Miller, A. (1991). Personality types
learning style and educational
goals. Education psychology. 11
November 1991. 218.
Naiman, N., Frohlich, M., Stern, H. H., &
Todesco,A. (1978). The good
language learner. Toronto,Canada:
OISE Press.
Niknopkoon, P. (2539). A model of
causal reblationships of learning
strategy variables and english
learning achievement of
mathayom suksa five students,
Bangkok Metropolis, Bangkok: Ph.D.
thesis, Chulalongkorn University.
O’Malley, J. Michael and Chamot, Anna
Uhl. (1990). Language strategies in
second language acquisition. New
York: Cambridge University Press.
O’Malley, M. (1989). Learning Strategies
in school language Acquisition:
Cambridge University press.
O’Malley, M., A. Chamot, G. Stewner-
Manzanares, R. Russo and L.
Kupper. (1985). Learning strategies
applications with students of
English as a second language.
TESOL Quaterly. 19 September
1985, 557-584.
Oxford, R. & M. Ehrman. (1989). The role
of styles and strategies in second
language learning. ERIC Digist.
December 1989.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019