บุพปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของพนักงานขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • สุเนตร มีนสุข
  • รัชฎา ฟองธนกิจ

คำสำคัญ:

คุณลักษณะพนักงานขาย, แรงจูงใจความซื่อสัตย์, นวัตกรรมของพนักงานขายประสิทธิผล, การดาเนินงานพนักงานขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของคุณลักษณะพนักงานขาย แรงจูงใจ
ความซื่อสัตย์ นวัตกรรมของพนักงานขาย และประสิทธิผลการดาเนินงานของพนักงานขายผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะพนักงานขาย แรงจูงใจ ความซื่อสัตย์ นวัตกรรมของ
พนักงานขาย และประสิทธิผลการดาเนินงานของพนักงานขายฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานขายในบริษัท
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด จานวน 500 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมพนักงานขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การดาเนินงาน โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับเหนือ
ขึ้นไป รวม 15 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการดาเนินงานของพนักงานขายฯ ขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะพนักงานขายนวัตกรรมของพนักงานขาย แรงจูงใจ และความซื่อสัตย์ นอกจากนี้ยังพบว่า
นวัตกรรมของพนักงานขายขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพนักงานขาย ความซื่อสัตย์ และแรงจูงใจ ส่วนความซื่อสัตย์
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพนักงานขายและแรงจูงใจ ในขณะที่แรงจูงใจขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของพนักงานขาย
จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดาเนินงาน
ของพนักงานขายฯ โดยผู้บริหารควรมุ่งเน้นคุณลักษณะพนักงานขายตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก
รวมถึงการพัฒนาพนักงานขายฯ ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนาเสนอแนวคิดใหม่ ๆ มีการ
สร้างแรงจูงใจในการทางาน และส่งเสริมความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่พนักงานขายพึงมี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Exkarach, D. ( 2006). Relationship
between the multi-level factors
and creativity affecting on
teaching and learning management
of the teachers, Loei Primary
Educational Service Area Office,
Bangkok.
Grace, J.B. (2008). Structural equation
modeling for observational studies.
Journal of Wildlife Management.
72(1).
Healthcare and medical device (2013).
Healthcare Analytics/Medical
Analytics Market - Trends &
Global Forecasts to 2017
Phutsanee, Y. ( 1994). Relationship
between personality, sales
knowledge, achievement motive
and sales performance, Kasetsart
University.
Plastics Institute of Thailand (2014).
Business Opportunities and
Value Creation Research for
medical devices and healthcare
industries.
Prapa, S. (2011). Relationship between
motivation and work effectiveness
for internal auditor, Case study of
Krung Thai Bank Public Company
Limited. Thammasart University.
Punnapa, A. (2009). Motivation affecting
on employee loyalty, Case study
of National electronics and
computer technology center.
Research repository. Rajamangala
University of Technology Thanyaburi.
Suan Sunandha Rajabhat University (2016).
Research and Development
Journal, Suan Sunandha Rajabhat
University. Volume 8 1th
Complementary issue (October)
2016.
The Federation of Thai Industries (2015).
The strategy of Healthcare
Cluster, Healthcare Cluster.
Yamane, T. (1967). Statistics, An
Introductory Analysis, (2nd Ed.),
New York: Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019