การพัฒนาเครื่องประดับจากทองเหลืองตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • นริศรา สารีบุตร
  • วศิน เนียมหอม
  • วัชระชัย บุญน้อย
  • ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ

คำสำคัญ:

เครื่องประดับท้องถิ่น, ทองเหลือง, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, สร้างสรรค์, ประยุกต์ใช้

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องประดับต้นแบบจากทองเหลือง โดยนาเอาเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นสู่การผสานลวดลายในการสร้างต้นแบบของเครื่องประดับทองเหลืองบ้านปะอาว ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลจากกระบวนการหล่อทองเหลืองจากศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะ อาว
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบที่ผสมลวดลาย
ท้องถิ่นบนเครื่องประดับทองเหลือง เมื่อได้ขั้นตอนของกระบวนการขึ้นรูปทองเหลืองแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
ดาเนินการการออกแบบเครื่องประดับทองเหลือง 4 รูปแบบโดยการนาเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์
ผลงานประยุกต์ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาเครื่องทองเหลืองสู่
การทาเครื่องประดับ เมื่อผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่องประดับต้นแบบแล้ว จึงดาเนินการสอบถาม
ความพึงพอใจจากผู้ใช้เครื่องประดับ เพื่อวิเคราะห์ด้านความสวยงาม ความเหมาะสมที่ใช้สวมใส่ประดับ
ตกแต่งร่างกายได้จริง โดยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้เครื่องประดับจากเครื่อง
ทองเหลือง จานวน 100 ชุด
ผลการสารวจพบว่าผู้ใช้เครื่องประดับจากเครื่องทองเหลืองมีความพึงพอใจด้านความสวยงาม
และความเหมาะสมที่ใช้สวมใส่ประดับตกแต่งร่างกายได้จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ดังนั้นเครื่องประดับต้นแบบจากทองเหลือง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กลุ่มหัตถกรรม
เครื่องทองเหลืองสามารถเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chirachaiaree, P. (2556). Project Design
Brass Products Ubon Ratchathani.
Chokswat, S. (2010). Brass house
Cultural Heritage, Heritage,
Ancient Wisdom Ubon
Ratchathani: Siritham Offset
Chulalongkorn University. High
value from ancient wisdom 200th
Anniversary. Chuan Printing
Company Limited Ubon
Ratchathani.
Juntavipa, V. (2002). Jewelry Design.
Luksasil, P. (1988). The Gift of Bangkok:
Odeon Store.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019