เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟ พรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลอง ACSI

ผู้แต่ง

  • กรวิการ์ แสนหาญ
  • สัมพันธุ์ จันทร์ดี
  • เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน

คำสำคัญ:

การเปรียบเทียบ, ความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการ, แบบจาลองACSI

บทคัดย่อ

การะดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ ด้วยแบบจาลอง ACSI โดยเปรียบเทียบระหว่างร้านกาแฟสตาร์บัคที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทยในฐานะแบรนด์จากต่างประเทศ และร้านทรูคอฟฟี่ที่มีชื่อเสียงระดับต้นในแบรนด์ของไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการระหว่างร้านสตาร์บัคและทรูคอฟฟี่
พร้อมทั้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้ง 2 แบรนด์ชั้นนา โดยนาเอาแบบจาลอง ACSI และ ECSI มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยม โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 1,000
คน โดยจาแนกตามแบรนด์ แบรนด์ละ 500 คน และใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการในร้านกาแฟสตาร์บัคและร้านทรูคอฟฟี่อยู่ในระดับ
ดี แต่เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านโครงสร้าง ACSI โดยการนาเอาตัวแปร ECSI เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
ครั้งนี้พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรในโครงสร้างบางตัวไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางตรง แต่มีความสัมพันธ์
ทางอ้อมระหว่างตัวแปรบางตัวในธุรกิจกาแฟ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atsadachatrikun, O. , Siriwongphaibun O,
and Phoemphaengphan, W. (2011),
"National Consumer Satisfaction
Survey". Articles collection book,
Customer and employee satisfaction
measurement. (1st ed), Thammasat
University Book Center.
Chaipanee, W. (2005). Creative Branding,
Bangkok: Matichon.
Fornell, C., Christophet. D.I., and David.
F.L. 1995, ‘Undrstanding and Usig
the Americn Customer Satisfaction
Ondex (ACSI): Addedding the
Financial Impact of Quality Initi
atives’, Proceedings of the Juran
Institute’s Conference on
Managing of Total Quality.
Fornell, C., Johnson, MD., Anderson, E.W.,
Cha., J., and Bryant, (1996), The
American Customer Satisfaction
Index: Nature, Purpose, and
Findings, Journal of Marketing, 60,
7-18.
Ittner, C.D. and D.F. Larcker (1996),
‘Measuring the Impact of Quality
Initiatives on Firm Financial
Perfirmance. Advances in the
Measuring the Impact of
Organizational Quality’. Soumen
Ghish and Dinald Fedor, ed., Vol1,
Gteenwich, CT: JAI Press.1-37.
Lopradit, N. (2006), Customer satisfaction
survey with case study and
effective techniques( 1st ed), SEEDUCATION
Public Co., Ltd.
Montraserewong, R. (2015) Value
creation of brand, quality of
service, and social networks
affecting the decision to use a
coffee shop, case study on 1
Thai brand coffee in Bangkok, an
Independent Study, Master’s
degree, Bangkok University.
Nopcharoonsri,N. , Sirithanawat, P. ,
Klingphakdee, B., Laomitranan, B.,
Wittayasorana,S. ,Julkasorn,A. ,and
Sampaongen, N. (2011), Customer
Satisfaction Measurement Using
American Customer Satisfaction
Index Model. Book of Customer
Satisfaction Measurement and
Employee Satisfaction. (1st ed).
Thammasat Book Center.
Phinaikun, A. (2013). Factors influencing
loyalty of Swensen's Ice Cream
Brand in Bangkok. M.B.A. Thesis
(Marketing) Bangkok: Graduate
School Srinakharinwirot University.
Photocopying.
Pridilok, K. (2013), Organization
Management Theory, Bangkok:
Faculty of Education, Srinakharinwirot
University. Prasarnmit.
Ramingwong, T. (2015). Measuring
potential from the customer's
perspective, Productivity World
55November -December.
Rungrueangphon, W. Customer
Satisfaction measuring Technique.
Online. Retrieval date: April 16th.
Saisombat, S. (2011). Job satisfaction of
secondary school teachers under
the jurisdiction of the
Department of General
Education, Roi Et province,
Master's degree. M.Ed. Maha
Sarakham University: Srinakharinwirot
University, Mahasarakham.
Santiwong, W. (2016). Factors Affecting
Customer Loyalty to E-Banking
Service. M.B.A Thesis (Marketing),
Bangkok, Srinakharinwirot University,
Prasarnmit, Photocopying.
Suwarnwong, S. (2010). Introduction to
Statistics for the questionnaire
design. Retrieved from
https://wordareka.wordpress.com/2
017/04/16/ Basic Statistics /
Tantipoolvinai, S. (1995). Service quality
creation strategy. Documents for
academic meeting on Nursing
care service strategy for quality
and satisfaction in the
competitive age. Bangkok: Faculty
of Nursing, Chulalongkorn University.
Tantipoolvinai, T. (2015). Service quality
creation strategy. Documents for
academic meeting on Nursing
care service strategy for quality
and satisfaction in the
competitive age. Chulalongkorn
University.
Thammasat University.Dettraithip J, and
Thanitthanakorn, N (2013). A study
on service quality factors affecting
the satisfaction and loyalty of Thai
massage service users: a case study
on Thai Rak Thai Shop, Bangkok.
Bangkok University Academic
Conference 2013, creative
dynamics education for a
sustainable future, Pathum Thani,
Bangkok University.
Thananukunchai, S. (2011). Brand image
affects the decision to buy
second-hand Japanese car of
consumers in Bangkok. An
Independent Study, Master's
degree, Bangkok University.
Thiansem, K. (2005), The image of
JALways airlines in the opinion of
flight attendant applicant, Master
thesis.
Thuajop, W. (2010). The perception of
product image that affects the
value of Thai consumers in
Bangkok. An Independent study,
Master’s degree, Bangkok University.
Watcharaphongsiri, U. (2005) A study on
librarian satisfaction toward
learning of students in basic
education institutions under the
Jurisdiction of Buriram
Educational Service Area Offices
Region 1-4. Buriram Rajabhat
University Library.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019