การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสาริดบ้านเชียง ด้วยเทคโนโลยีสามมิติ

ผู้แต่ง

  • นิติ นิมะลา
  • ธนสิทธิ์ จันทะรี

คำสำคัญ:

เครื่องประดับ, สาริดยุคก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง เทคโนโลยีสามมิติ

บทคัดย่อ

การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสาริดบ้านเชียงด้วยเทคโนโลยี
สามมิติมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบลวดลายโบราณวัตถุเครื่องประดับสาริด ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์อารยธรรมบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อออกแบบเครื่องประดับ
โลหะเงินสาหรับสตรี ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย โดยใช้แรงบันดาลใจจากรูปแบบลวดลายโบราณวัตถุ
เครื่องประดับสาริดอารยธรรมบ้านเชียง ด้วยเทคโนโลยีสามมิติ จานวน 1 คอลเลคชั่น ประกอบด้วย
แหวน สร้อยคอ กาไลหรือสร้อยข้อมือ และต่างหู 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ ในชุดเครื่องประดับ
โลหะเงินสาหรับสตรี ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย โดยนาแนวความคิดและรูปแบบในการออกแบบ
เครื่องประดับโลหะเงินสาหรับสุภาพสตรี แรงบันดาลใจการออกแบบจากรูปแบบลวดลายกลุ่มลวดลาย
ธรรมชาติในโบราณวัตถุสาริดอารยธรรมบ้านเชียงด้วยเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตสามมิติ โดย
ขั้นตอนการออกแบบใช้เทรนด์การออกแบบเครื่องประดับ ปี 2017 ในหัวข้อ Self-Art เครื่องประดับที่
สื่อความเป็นตัวตนสไตล์ชนเผ่าในรูปแบบลวดลายจากหมวดหมู่ธรรมชาติของสาริดอารยธรรมบ้านเชียง
ซึ่งแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้การออกแบบและผลิตเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีสามมิติ
สร้างตัวเรือนด้วยโลหะเงินลงยาผสมผสานความเป็นแฟชั่นกับลวดลายสาริดอารยธรรมบ้านเชียงกับ
เครื่องประดับเงินสตรีร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า
เครื่องประดับไทยในตลาดเสรีอาเซียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ban Chiang National Museum. (2012).
Historical Discovery. Poster.
Ban Chiang National Museum. (2012).
Historical Discovery. Poster.
Ban Chiang National Museum.(2005).
Bronze: Metal to Change the
World. Bangkok: Department of
Fine Arts.
Department of Industry Promotion.
(2007). Silver Product and
Accessories. Bangkok : n.d.
Office of Small and Medium Enterprise
Promotion. (2011) The Community
Enterprise Plan of Small and
Medium Enterprise. Bangkok
Phayao Khemnak. (1991). Pattern on Ban
Chiang Earthenware Surface.
Bangkok: Department of Fine Arts.
Serm Thammarongrat. (2012). Ban Chiang
Pattern. Ban Chiang Pattern
Learning Center.
Wattana Chvdhavipata. (2002). Accessory
Design. Bangkok: Chulalongkorn
University Press.
Wilapa Kasviset. (2010). The Pattern
Development for Design from
Ban Chiang Art Influence,
Silpakorn University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019