ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ในการเรียนการสอนวิชาธุรกิจงานดอกไม้

ผู้แต่ง

  • อนุสรณ์ ใจทน
  • นวลแข ปาลิวนิช

คำสำคัญ:

สื่อวีดิทัศน์ , วิชาธุรกิจงานดอกไม้

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษา เรื่อง ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ในการเรียนการสอน วิชาธุรกิจงานดอกไม้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาคุณภาพของการสร้าง สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน วิชาธุรกิจงานดอกไม้ เรื่องการจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน ด้านเนื้อหาในการสร้างสื่อวีดิทัศน์และด้านสื่อวีดิทัศน์ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน วิชาธุรกิจงานดอกไม้ เรื่อง การจัดดอกไม้รูปทรง พื้นฐาน 2) แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาธุรกิจงานดอกไม้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาธุรกิจงานดอกไม้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน27 คน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมลชัย พลายเพ็ชร์. 2553. “การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์
เรื่อง พื้นฐานการวาดเส้นเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1” การค้นคว้าอิสระ. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กิดานันท์ มลิทอง. 2543. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545-2549). กรุงเทพฯ
คนึงนิจ กัณหะกาญจนะ. เอกสารประกอบการสอน. ม.ป.พ. ,ม.ป.ท.งานทะเบียน. คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราช-มงคลพระนคร
จีรวรรณ ศรีวิลัย. 2553. “การสร้างสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนสาธิตแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง งานใบตองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ”. ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชม ภูมิภาค.2524. เทคโนโลยีทางการสอนและการศึกษา.กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ณัฐยา สาธุธรรม และ นวรัตน์ ภูพานไร่. 2551.
การผลิตวีดิทัศน์ผ่านเว็บไซต์ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.
นิภา เมธธาวิชัย. 2536. การประเมินผลการเรียน.
พิมพ์ครั้งที่ 2. พิศิษฐ์การพิมพ์. กรุงเทพฯ.
บุญชม ศรีสะอาด. 2535. การวิจัยเบื้องต้น.
พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาส์น.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2554. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่2. เฮ้าส์ ออฟ เดอร์มีสท์. กรุงเทพฯ.
พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์. 2544 ก. “การพัฒนาวีดิทัศน์
เรื่อง การดูแลส่งและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยในสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์วิโรฒประสานมิตร.
พรพิมล โสภา. 2552. “ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการฝึกทักษะสาระนาฎศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.การศึกษาค้นคว้าอิสระ. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรการสอน.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิสณุ ฟองศรี. 2549. การวิจัยทางการศึกษา.
สุราษฏร์ธานี:สำนักพิมพ์เลิศไทย.
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ นิพนธ์ศุภศรี. 2528.เทคนิคการผลิตวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ:พลพันธ์การพิมพ์.
มณีรัตน์ จันทนะผะลิน. 2551. หนังสือ มะลิ สัญลักษณ์วันแม่ของไทย. กรุงเทพฯ.สำนักพิม์อมรินร์การพิมพ์.
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5 . กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์สุวีริยาสาสน์.
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2551. เทคนิคการสร้างและสอบ ข้อสอบความถนัดทางการเรียน. ชมรมเด็ก. กรุงเทพ.
วชิระ อินทร์อุดม. 2529. การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา. ขอนแก่น:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา.คณะศึกษาศาสตร์.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิญญา วิศาลาภรณ์. 2533. การสร้างแบบทดสอบเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน, กรุงเทพฯ. ทิพย์วิสุทธิ์.
วสันต์ อติศัพท์. 2533. การผลิตเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม, กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
สาธินี ต่ออาวุธ. 2550. “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบกระบวนการสาธิต เรื่องการนวดแผนไทย”.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สนั่น ปัทมะทิน. 2520. ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน.
กรุงเทพฯ:แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุภาภรณ์ ราชจินดา. 2554. “การผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนแบบสาธิตบนเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเตรียมห้องพัก” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สิวาพร โลมนาการ. 2545. “การสร้างวีดิทัศน์ตามประสงค์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี”.วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อรุณ สอนศิลพงศ์. 2546. “การสร้างและพัฒนาวีดิทัศน์การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนด้านสุขศึกษาตามบทบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1” การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/04/2019